עבודות וסיכומים ראשי | עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות בספורט

מגדר


מגדר

1.1 הבדלים בין המינים בתחומים השונים:  

ההבדלים הפיזיולוגים בין גברים ונשים הם ברורים ואוניברסאליים, אך ההבדלים הפסיכולוגים אינם ברורים כל כך.

אכן נמצא כי הבדלים בין המינים קיימים ויתקיימו גם בעתיד אך לא לכל ההבדלים ישנה הוכחה מדעית. בכל זאת, לבני אדם יש אמונות שונות בדבר הבדלים מיניים, אפילו שאין לכך הוכחה.

ההבדלים בין המינים שהמדע מאשר אותם הם רבים: קיימת הסכמה בין חוקרים רבים בנושא כי לבנות כושר מילולי מפותח יותר מאשר לבנים. לעומת זאת, הבנים מצטיינים בהתמצאות ויזואלית בחלל וכן מצטיינים ביכולת מתמטית. אך אני אתמקד במספר הבדלים הקשורים למחקרי (סמילנסקי, 1989).

1. " בנים הם יותר אגרסיביים מבנות"- מתוך ממצאי מחקרים שונים שנערכו בנושא תוקפנות עולה כי גברים, באופן כללי, תוקפניים יותר מגברים.

בן צבי מאייר (1983) מסבירה כי הממצאים הידועים ביותר בציבור על ההבדלים בין המינים הם שהבנים תוקפניים ועצמאים ואילו הבנות יותר תלותיות ופאסיביות.

מקובי וז'קלין (1994) מוסיפות כי הבנים מתאבקים במשחקם והדמיון שלהם נוטה לכלול תוקפנות. הן טוענות כי אעפ"י ששני המינים נעשים פחות תוקפניים במשך התבגרותם, הגברים נשארים יותר אגרסיביים.

הסבר להבדל זה ניתן לקבל משפירא-אזולאי(1997) שטוענת כי, עפ"י פרויד ודולארד, התוקפנות היא תגובה טבעית ואוניברסלית למצב של תסכול, ואילו עפ"י בנדורה- ההבדלים בתוקפנות בין המינים אינה נובעת מהבדלים ביולוגים. הוא טוען כי הבנות לומדות להתנהג בתוקפנות ממש כמו בנים, אך בנות נוהגות בדרך שהולמת את מינן: הן מפנימות עכבות ביחס להתנהגות תוקפנית ונוהגות בתוקפנות רק אם מובטח להן אישור חיובי להתנהגותן.

הוכח במחקרים הנקראים "מחקרי בובת בובו" כי כאשר בנים ובנות צופים בסרט אלים רק הבנים מחקים את המבוגר המכה בסרט ומשתמשים באלימות אך כאשר הבנות מקבלות חיזוק חיובי כמו פרס ומסירים להן את העכבות מההתנהגות התוקפנית, ההבדלים בתוקפנות בין המינים נעלמים.

2. "אצל בנים קיים יותר מניע ההישג": סמילנסקי (1989), שבדק את מניע ההישג מול הצורך באישור, מצא כי מניע ההישג של בנים הוא להשתלט על היעד- המטלה, בעוד שהשאיפה של בנות היא לקבל אישור מאחרים על הצלחתן.

כאמור קיימים שני מודלים של מניעים להישג: המודל ה"גברי" שמבוסס על צרכים פנימיים של האדם להגיע להצטיינות והמודל ה"נשי" שמבוסס על הצורך בקבלה.

הסבר לכך הוא שבתקופת הבגרות החברה מתחילה לשדר לבנות מסרים כי מוטב להן לא להתחרות בנערים אלא להסתגל לציפיותיהם, ובכך להגיע להצלחה חברתית. ואכן נמצאה תופעה של ירידה, אצל נערות, במאמצים להישגיות ולהצטיינות לטובת הצלחה ביחסים החברתיים.

הסבר שונה הוא כי לנערות ולנערים יש אותו חוזק של מניע להישג אך הנערות מוכנות להקריב את ההישג למען האישור.

לטענה כי לבנות אין מוטיבציה הישגית עונות מקובי וז'קלין (1994) שלבנות יש מוטיבציה חזקה להישגים אך הן אינן פורחות באווירה של התחרות. לפי דעתן, הבנים זקוקים לתחרותיות כדי להגיע לרמת המוטיבציה של הבנות. בנוסף לכך, הן טוענות כי לא נמצאו הבדלים גדולים בין המוטיבציה להישגים של בנות ובנים.

שאלה אחרת, שאין עליה עדיין תשובה חד משמעית וברורה, היא השאלה האם מין אחד יותר תחרותי מאשר האחר ? מקובי וז'קלין (1994) טוענות כי חלק מהמחקרים מראים כי בנים יותר תחרותיים, אך ההסבר לכך הוא שבנות דוחות את הרצון להתחרות כדי להיות יותר " נשיות".

כמו כן, ישנם גם הבדלים שהם בגדר סטריאוטיפים מיניים שהחברה מאמינה בהם ומתנהגת על פיהם, למרות שאין להם תמיכה עובדתית.

רפפורט (1993) טוען כי אין הבדלים פסיכולוגיים בין בנים לבנות. לטענתו, לא נמצאה כל הוכחה לכך שסבילות, נטייה לקבלת מרות, המעטת ערך עצמית, פחדנות וחרדה הן תכונות בלעדיות לילדות. שנשים הן רדודות, ביישניות, פאסיביות, תלותיות, פחות אנליטיות, נוחות להתפתות, חסרות שאפתנות וכבוד עצמי, ולא נמצא כל עדות לכך שיצר התחרותיות והשתלטנות אופייניים דווקא לבנים.

לפי דעתו, הגבר והאישה לומדים התנהגות המותאמת למינם מהחברה. כך נובע כי אפילו שאין הוכחה מדעית להבדלים אלה בין המינים, החברה משרישה אותם ויוצרת בעצמה את ההבדלים הללו.

 

1.2 האם ההבדלים הם מולדים או נרכשים?

"נשים וגברים מגיעים לעולם הזה כלוח חלק" טוען רפפורט (1993). לפי דעתו, ההבדלים הינם נרכשים והוכחה לכך ניתן לראות בעובדה שמחברה לחברה ומתקופה לתקופה קיים שוני אצל הגברים והנשים בערכים, ברצונות, בתחומי עניין, בהנעה, בסגנון, בתפקידים וכדומה. כמו כן, קיימות גם תכונות אישיות שונות מחברה לחברה: תכונה שבחברה אחת מיוחסת לנשים, תיוחס בחברה אחרת לגברים. כל זה מעיד כי ההבדלים הפסיכולוגיים בין המינים אינם מולדים מכיוון שאם הדבר היה כך לא היה קיים שוני.

על כן, לחברה יש השפעה עצומה על עיצוב האישיות וחלוקת התפקידים. הגבר והאישה אינם נולדים עם התנהגות המותאמת למינם, ההתנהגות הזאת היא בגדר תפקיד הנרכש באמצעות למידה.

עם טענה זו מסכימה בן צבי-מאייר (1983) ומסבירה כי העיצוב המיני מתרחש בסמוך מאוד ללידה, בהתייחסותם השונה של ההורים אל הבן או אל הבת. ההורים מכוונים, בהקפדה רבה, את הילדים לתפקידים מסוימים.

עם כך הדבר, השאלה הנשאלת בנושא זה היא: למה נבנו נורמות ותפקידים כה רבים בהתאם למין אם אין הבדלים תוכניים מולדים בין המינים?

אחד ההסברים שמספק רפפורט (1993) הוא כי המין האנושי נוהג לחשוב בקטגוריות כדי להיטיב להבין את סביבתו ולפשט את העולם המורכב. ההבדל בין נשים וגברים בולט לעין ולכן בטעות יוחסו לו גם הסיבות להתנהגויות ולדרכי החשיבה. דבר שהוביל לכך שכל הסביבה החלה להתנהג באופן הבדלי אל בני שני המינים.

ההורים, המורים והחברים מעודדים התנהגות שונה בהתאם למין; הצעצועים, הבגדים, העיסוקים, התחביבים וחלוקת העבודה במשפחה משתנים עפ"י המין.

סביב ה"טיפוס המיני" נבנתה מערכת שלמה של נורמות המוגדרת כתפקיד מין.

התפקיד כולל התנהגויות חברתיות שהפרטים נוקטים בשל השתייכותם למין מסוים. בתפקיד המין הגברי נמצאות נורמות שמעודדות כוח גופני, תוקפנות ושליטה על רגשות. מצפים מהגברים להיות קשוחים ואלימים. באורח מסורתי, תפקיד המין הנשי מדגיש טיפוליות, דאגה לזולת, עידון ואיפוק (שפירא-אזולאי,1997).

פרידמן (1983) טוענת כי ההבדלים בהתייחסות למינים מקבלים חיזוק במשך השנים ונוצרת רשת ענפה של דימויים וציפיות לגבי "נשיות" ו"גבריות", אלה הם הסטריאוטיפים המיניים. במחקר שנערך, בנושא זה, על קבוצות שונות של גברים ונשים נשאלו הנבדקים מה לדעתם מאפיין גבר ואישה. התוצאות הראו כי התכונות שהתקבלו כמאפיינות את הגברים היו- עצמאות, אובייקטיביות, אקטיביות, תחרות, הגיון, הרפתקנות, ביטחון עצמי, מנהיגות, שאפתנות, תוקפנות ועוד, ואילו התכונות המצופות מאישה הן- עדינות, רגישות, טאקט, הבעת רגשות, פגיעות, סדר, צורך בביטחון.

החברה מעבירה מסרים לפרט ומשפיעה עליו להתנהג בהתאם לציפיותיה, על ידי מתן עידוד או הטלת סנקציה. לדוגמא: ילדה קטנה שתטפס על עצים, תהיה עצמאית, מרדנית ולא תתעניין בגנדרנות לא תתקבל כשווה בין שווים בבית הספר היסודי והתבגרותה תיחשב תמהונית. כך יוגברו, בשלב זה, הלחצים עליה להקפיד על הופעה חיצונית נשית (בן צבי-מאייר, 1983).

דבר זה, לטענת פרידמן (1983), מגביל כל מין לפתח את אישיותו המלאה: בחינוך סטריאוטיפי-מיני נוצרים עיוותים באישיותו של הפרט. הנשים אינן מקבלות לגיטימציה חברתית להרגיש ולהפעיל את כוחן ועצמאותן, ואילו הגברים אינם מקבלים עידוד לפתח את רגישותם או להכיר בפגיעותם. כך נובע כי כל מין מפתח רק צד אחד באישיותו, ונמנע או מדחיק את הצד השני, למרות שאינו פחות חשוב.

"אילו לא היו כבולים בכבלי התפקוד המיני, יכולים היו בני האדם לנוע ביתר גמישות מביטוי התנהגותי זה לאחר" מסבירה פרידמן (1983). היא טוענת כי  מחקרים רבים מראים כי אנשים שמחשיבים עצמם כאנדרוגנים- אנשים שאינם כלואים בתוך אישיות סטריאוטיפית, אלא כוללים תכונות נשיות וגבריות גם יחד- הם בעלי דימוי עצמי חיובי יותר ומראים הסתגלות טובה יותר למצבים שונים.

אך, רפפורט (1993) טוען כי את ההבדלים המיניים הללו ניתן לשנות באמצעות שינוי בתפיסה החינוכית. אם יחנכו את הילדה להתנהג כמו אחיה ויתנו לה אותם משחקים כמו שלו אזי יתכן כי הילדה תאמץ את התכונות "הגבריות" ואת "הנשיות".

על כן, האישה, בתפקידה כאם, יכולה לתרום לשינוי דרך חינוך ילדיה. בעבר הייתה האם אמורה להכשיר את בתה לחייה כרעיה וכאם, וכך עשתה בסברה שהיא מסייעת לבתה. ואולם מתוך הבנה שונה של צורכי בתה וטובתה, היא יכולה להכין את הבת לחיים של התפתחות מלאה יותר ואת הבן להתייחסות של כבוד ושוויון כלפי האישה. אם ינהגו כך אמהות רבות, יכול העולם להשתנות במידה רבה בתוך עשורים אחדים. 
עוד פרטים על העבודה\ סיכום :
שולח: מורג
מתאים לכיתה: י,יא,יב
מקצוע: פסיכולוגיה
אם אהבתם את העבודה\סיכום תנו לו לייק ושתפו


:עוד עבודות וסיכומים באותו מקצוע שבחרתם , תוכלו לקחת השראה ושורות לכתיבה גם מהן
מערכת היחסים שבין המתבגר להוריו
מערכת היחסים שבין המתבגר להוריו
מגדר
מגדר
גיל ההתבגרות
גיל ההתבגרות
תיאוריית האני במראה
תיאוריית האני במראה
עמדות
עמדות
נזקי האלכוהול
נזקי האלכוהול

** שימו לב אנו נגד העתקת עבודות , מאגר העבודות הוא בשביל לראות עבודות אחרות לרפרנס ואולי לקחת מעט מידע פה ושם אבל אסור להעתיק עבודה שלמה**
כמו כן העבודות נשלחות על ידי הגולשים ואין לנו אפשרות לבדוק את אמינותן של כל העבודות לכן מומלץ לבחון את אמיתות המידע במקורות נוספים באינטרנט
מקווים שהפינה מאגר העבודות וגם סיכומים עזרו לכם להתכונן למבחנים להתכונן לבגרות או לחסוך כסף של מורה פרטי או מורים פרטיים במקצועות השונים , בהצלחה בלימודים

עוד קטגוריות של עבודות מוכנות וסיכומים שאולי תרצו לראות
עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות מוכנות בספורט | עבודות בגיאוגרפיה
© כל הזכויות שמורות יויו אתר משחקים ופנאי לילדים ונוער 2021

תפריט טקסט : משחקים | בדיחות | משחקי בנות | דפי צביעה | 250 | ארץ עיר אונליין | פאזלים | דפי צביעה אונליין | חידות | תמונות מגניבות | רקעים | תנ"ך אונליין |
משחקים לאייפון | יויופדיה | הכנה לכיתה א | מאגר הידע | תשבצים | תשובות לארץ עיר | חיפוש בתנ"ך | מאגר שמות | אשליות אופטיות | כלים שימושיים |
משחקים אונליין | שאלונים | מדריכים | ברכות בעברית | משחקים חינם | אתרים לילדים | משחקים יפים | משחקים חדשים | טריוויה | איש תלוי | תפזורות |
פתרונות לתשבצים | משחק באבלס | היומן של יויו | תאריכים מיוחדים | חרוזים למילים | מילון עברי אנגלי | משפטים | תמונות מצחיקות | יצירה לילדים | תקנון