תקנון ותנאי שימוש יו-יו

תקנון השימוש באתר:

הקדמה

תנאי השימוש ותקנון זה כפי שיפורטו להלן חלים על כל שימוש שנעשה באתר. השימוש באתר לגולש מתחת לגיל 18 כפוף לאישור הורה או אפוטרופוס.

האמור בתקנון זה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

ברוך הבא לאתר "יו-יו". אתר זה מכיל תכנים שונים ומגוונים, ובכלל זה משחקים, תמונות וסרטונים, וכן קישורים לשירות בתשלום של תכנים אינטרנטיים של אתר modelsworld.co.il.

יובהר, כי בעניין התכנים של אתר modelsworld.co.il קיים תקנון שימוש נוסף נפרד של אתר עולם הדוגמניות. תקנון זה זמין לקריאה בכתובת: תנאי שימוש עולם הדוגמניות.html

בנוסף האתר מציג משחקים מאתרי שיתוף משחקים צד שלישי ביניהם: gamedistribution.com , gamemonetize.com , famobi.com
מפעיל האתר אינו אחראי למשחקים באתרים אלו, האחריות על המשחקים תחול על בעלי האתרים בלבד.
כמו כן זכויות היוצרים למשחקים באתרים אלו חלה אך ורק על בעלי האתרים הנ"ל שכן מדובר באתרי צד שלישי

מפעיל האתר אינו אחראי לתוכן פרסומי המופיע באתר – האחריות על התוכן הפרסומי תחול על המפרסם בלבד.

תנאי שימוש כלליים

אתר האינטרנט של "יו-יו" (להלן, יחד עם תכני הגולשים כמפורט למטה: "האתר") מוגבל לשימוש אישי בלבד. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב ממפעיל האתר (להלן: "המפעיל"). שימוש מסחרי להלן כולל בין השאר: פרסום או הצעת מכר, עריכת סקרים, הפצת תכנים שיווקיים, וכיוב'.

מבלי לוותר על כל זכות אחרת המוקנית למפעיל על פי חוק או על פי תקנון זה, המפעיל שומר לעצמו את הזכות להסיר מהאתר באופן מיידי וללא כל התראה מוקדמת כל תוכן אשר איננו חוקי או איננו עומד באחת מההתניות המופיעות בתקנון זה ובכלל זה תכנים הפוגעים ברגשות הגולשים ותכנים העושים באתר שימוש מסחרי ברשות או שלא ברשות.

יובהר, כי התוכן המסחרי המופיע באתר ובכלל זה פרסומות, הצעות מכר, סקרים או כל תוכן שיווקי אחר (להלן: "התוכן המסחרי"), אינו מהווה כל עידוד, המלצה או שידול מצד המפעיל לרכישת מוצרים או שירותים המופיעים בתוכן המסחרי. יתרה מכך, המפעיל איננו אחראי על התכנים המופיעים בתוכן הפרסומי או אמינותם. בכל מקרה האחריות על בדיקת נכונות הפרטים המופיעים בתוכן הפרסומי תהא על המשתמש בלבד.

כל תכני האתר אלא אם מצוין במפורש אחרת, הינם קנינו הרוחני של המפעיל, ו/או של ספקי התוכן ו/או של שותפים עסקיים של המפעיל ו/או ניתנה למפעיל זכות שימוש בהם, על כן חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר ללא הרשאה מפורשת בכתב מהמפעיל.

האתר הינו אתר דינאמי המתעדכן בתדירות גבוהה בכדי להכיל את התכנים העדכניים ביותר. לשם כך, המפעיל שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים ועדכונים באתר, לשנות את מבנהו, מראהו וזמינות השירותים והתכנים הניתנים בו מעת לעת, ואף לסגור את האתר או כל חלק ממנו וזאת ללא צורך להודיע למשתמשי האתר על כך מראש והמפעיל יהא פטור מכל טענה, תביעה או דרישה בקשר לכך.

המפעיל אינו נושא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או לרכוש של משתמש באתר או לצד שלישי כלשהו אשר ייגרם בשל ו/או בקשר עם השימוש באתר ובתכניו או באתר modelsworld.co.il ,

כולל פגיעה או השפעה על תכנה, חומרה ו/או ציוד קצה של המשתמש.

יובהר, כי כל התכנים הסלולרים באתר הינם באחריותו הבלעדית של אתר modelsworld ומפעיליו וכי כל פגיעה שמקורה

בתכנים הללו ו/או בשימוש בהם וכן כל פגיעה שמקורה בחיובים הקשורים

בתכנים הסלולרים ו/או במנגנון החיוב המשמש לתשלום בגין תכנים אלו, אינם באחריות המפעיל.

המפעיל רשאי, לפי שיקול דעתו, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה, לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני,וחסימת IP, וזאת ללא מתן התראה או הסברים מראש או בדיעבד.

המפעיל אינו אחראי לתוכן, לנתונים, ולקישורים, הנמצאים באתר או באתרים אשר נבנו באמצעות כלי בניית האתרים המצוי באתר, ובפרט אין הם מהווים אינדיקציה לעמדותיו/ דעותיו/ המלצותיו של המפעיל. באופן דומה, עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והמפעיל לא ישא בכל אחריות בקשר לכך.

המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתו, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.

על הסכם שימוש זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון ותנאי השימוש והשימוש באתר הינו בבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית באזור תל-אביב - יפו.

באתר מופעל מנגנון של "הודעה והסרה", על פיו עם קבלת תלונה בקשר לתוכן כלשהו המצוי באתר, מתחייב המפעיל לבדוק את הנושא וככל הנדרש להסיר את התוכן הפוגע מהאתר.

תכנים הנתונים לשליטת הגולשים

באתר קיימת אפשרות לגולשי האתר להעלות ולשתף תכנים משלהם, לעצב אתר משלהם באמצעות כלי ייעודי הקיים באתר, מנגנון סקרים, וכן תכנים נוספים אשר יתעדכנו מפעם לפעם ואשר השליטה בהם נתונה בידי הגולשים (להלן: "תכני הגולשים"). מובהר כי למפעיל אין יכולת לשלוט ולפקח על תכני הגולשים והמפעיל אינו אחראי לתכני הגולשים ולקישורים הכלולים בהם לרבות ומבלי למעט להפרות זכויות יוצרים הנעשות במסגרת שכזו, וכן לכל נזק אחר העלול להיגרם כתוצאה משימוש בקישורים כלשהם.

למען הסר ספק מובהר, כי אסורה העלאת תכנים לא חוקיים ו/או שנועדו למטרות לא חוקיות ו/או תכנים העלולים לפגוע באתר ו/או בכל צד שלישי שהוא לרבות איסור על העלאת תכנים המכילים אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר כאמור מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא. הבהרה זו תקפה בהתאמות הנדרשות לכל תכני הגולשים המפורטים לעיל או שיהיו זמינים בעתיד.

בעצם העלאת תוכן לאתר הנך מאשר ומצהיר, כי זכויות היוצרים בתוכן זה שייכות לך או כי קיבלת את הרשאתו המפורשת של בעל זכויות היוצרים לשם כך. עצם מסירת תוכן לפרסום באתר לרבות במסגרת תכני הגולשים, יחשב כמתן רישיון חינם ובלתי מוגבל למפעיל לעשות שימוש בתוכן הזה.

המשתמש באתר מתחייב בעצם קבלת תנאים אלה, לשפות ו/או לפצות את המפעיל בגין כל הוצאה או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה או דרישה שתופנה כלפיו על ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלה, או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו.

מסירת פרטים
על מנת להעלות תוכן במסגרת תכני הגולשים, יש לבצע רישום באתר.

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המפעיל, ואלא אם נאמר אחרת, לא יחשפו בפני שאר הגולשים. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.

כמו כן, יתכן ולצרכי השירותים המוצעים ע"י האתר, ייאסף מידע אגבי אודות הגולש, ובכלל זה שימוש בקבצי COOKIES וזאת לצורך שיפור השירות המוצע באתר.

יתכן ומעת לעת ישלח המפעיל הודעות דואר אלקטרוני בדבר מבצעים, תחרויות וכיוב, על סמך הפרטים אשר נמסרו בעת ההרשמה. בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) – התשס"ח, בעת ההרשמה תוצע לך האופציה האם לקבל שירות זה ובמידה ותבחר לקבלו, יהא המפעיל רשאי לשלוח אליך מדי פעם דואר אלקטרוני וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מדובר במידע שהוא עצמו יפרסם ובין אם מדובר במידע שיקבל המפעיל לצורך משלוח ממפרסמים אחרים. אם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי הנ"ל באמצעות פניה למפעיל.

תחרויות

באתר יתקיימו מעת לעת תחרויות. אפיון התחרויות כמו גם תנאי הזכייה והפרסים הינם נתונים לשיקול דעתו הבלעדי של המפעיל.

ההכרעה בתחרות תהא סופית ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל.

למשתתפים לא תהא כל טענה כנגד המפעיל בגין אופן התנהלות התחרות, בין השאר (מבלי למעט) בגין כל גורם אשר מנע מהם מלהשתתף בתחרות.

למפעיל תהא שמורה הזכות להחליף את הפרסים המוצעים בתחרויות בפרסים שווי ערך אחרים.

למפעיל לא תהא כל אחריות שהיא בגין הפרסים אשר יחולקו במסגרת תחרויות אלו, ולא תינתן אפשרות להחליפם.

קבלת המתנות תוגבל למתנה אחת לחודש עבור כל גולש ומשפחתו של הגולש שתוזן בעת הזמנת המתנה באתר, לפי פרטי הדואר שיוזנו באתר.

באפשרות מנהלי האתר לבטל רישום של משתתף ולמנוע קבלת הפרס לכל משתתף החשוד הזין פרטים כפולים או רישומים כוזבים.

ככל שהפרסים בתחרות לא ידרשו בתוך 30 יום מההודעה על הזוכים, המפעיל שומר לעצמו את הזכות לחלק את הפרסים על פי שיקול דעתו.

כל משתתף רשאי להירשם לאתר פעם אחת בלבד ולזכות עד פעם אחת בחודש

תכנים מאתרי צד שלישי

באתר קיימים תכני צד שלישי, כגון משחקים של חברות שיתוף משחקים צד שלישי ביניהם: gamedistribution.com , gamemonetize.com , famobi.com
, חברות פרסומות ביניהן גוגל ואאוטבריין וקישורים לאתרים חיצוניים
למען הסר ספק ובנוסף לכל האמור בתקנון זה, מובהר כי לאתר יויו אין כל אחריות לכל פרסום המתבצע על ידי צד שלישי וכל תוכן משחקי צד שלישי, לרבות תוכן, מהימנות, דיוק והשלכותיו וכלל השפעה על ציוד התוכנה ו/או החומרה של הגולשים.
כל הסתמכות המשתמש על כל תוכן, משחקים, מידע, תמונות, פרסומות, מוצרים, סרטונים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר זה והינם של צד שלישי, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגים ומפורסמים שם, נעשה על פי שיקול דעתו הבלעדי של הגולש ועל אחריות הבלעדית. האתר אינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש באתר צד ג’ וההסתמכות עליו.
האתר /או בעליו אינו מתחייב כי הקישורים אליהם מפנים באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. על אף קיומו של קישור באתר יויו לא יישא באחריות על תוכן האתר המקושר ו/או האתר עצמו לעניין הפרת זכויות ו/או חובות מכל סוג. האתר אינו אחראי לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל צד ג’ אליו מפנה הלינק ועל הגולש לבחון זאת באופן פרטני עם כניסתו לאתר המקושר. עצם הקישור אינו מהווה עידוד, אישור או המלצה מטעם האתר לשימוש בתכני צד ג’.
לעניין זכויות יוצרים, כל תכני אתרי צד ג' באחריותם בלבד וזכויות היוצרים שמורות להם בלבד

עולם הדוגמניות

יובהר כי אתר "עולם הדוגמניות" הינו בבעלות ובאחריות חברת xs-software השירותים באתר כולם בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של אתר זה. נוסף על האמור בתקנון זה, יחולו על השירותים
לכל בעיה בנוגע לאתר "עולם הדוגמניות" עליכם לפנות לבעלי האתר
xs-software.com
תקנון עולם הדוגמניות ותנאי שימוש
מדיניות פרטיות עולם הדוגמניות
יובהר, כי פינת עולם הדוגמניות אינה חלק מאתר יויו ובבעלות מלאה של חברת xs software אשר מפעילה את האתר ואחראית לכל תכניו
לכל טענה בנוגע לאתר עולם הדוגמניות יש לפנות לחברה הזאת בקישורים הנל


במידה ומצאתם תוכן מפר זכויות או פוגעני במיקום כלשהו באתר שלחנו לנו במייל ‫yoyoowebsite@gmail.com‬ ואנו נסירו תוך 24 שעות מזמן קבלת הפניה
בנוסף אתם מוזמנים לשלוח מייל לכל טענה שאלה או הצעה
שתהיה לכם גלישה נעימה באתר
לחזרה לעמוד הראשי לחצו פה >> יויו משחקים