פסוקים א'- י"ב: הגעת יתרו למדבר:
יתרו הגיע "אל משה אל המדבר" עם בתו צפורה אשת משה ושני בניה (בני משה).
סיבת הגעתו למדבר: יתרו שמע את כל הנסים שעשה ה' לישראל בהוצאתם ממצרים ולאחר מכן: נס קריעת ים סוף, נס המים וכו'.
הימצאות צפורה ובניה עם יתרו: * רש"י: משה החזיר את צפורה ובניהם למדין, כי לא רצה שיהיו בסכנת השהיה במצרים.
משה סיפר ליתרו על "כל אשר עשה ה' לפרעה ולמצרים" וכל התלאות שפקדו את ישראל במדבר, הצלת ה' אותם ונסיו עמם.
תגובת יתרו:
1. ברך את ה'.
2. הקריב עולה וזבחים לה'.
* רש"י: יתרו התגייר. בתחילה נקרא יתר, ומשנתגייר הוסיפו לו אות על שמו ונקרא יתרו.
פסוקים י"ג- כ"ז: למחרת הגעת יתרו למדבר – שפיטת משה את העם ועצת יתרו:
יתרו ראה שמשה יושב לבדו לשפוט את העם מהבקר עד הערב.
* לפי רש"י דבר זה התרחש לאחר מתן תורה בהר סיני, שכן אחרת לא יכול היה משה לומר כי הוא מודיע לעם "את חקי האלהים ואת תורותיו".
* המיקום במדבר: "אל משה אל המדבר אשר הוא חונה שם הר האלהים".
ואילו על המסע מרפידים להר סיני מסופר רק בפרק הבא (י"ט, ב), לכן פרשה זו התרחשה לאחר המסע המתואר בפרק הבא, כשחנו ישראל בהר חורב (לפני או אחרי מתן תורה).
תגובת יתרו: "לא טוב הדבר אשר אתה עושה. נבל תבל גם אתה גם העם הזה אשר עמך"...
עצת יתרו למשה: מנה שופטים מקרב "אנשי החיל" של העם והם יעזרו לך.
תפקידי משה יהיו:
א. אתה תביא את דברי ישראל בפני ה'.
ב. אתה תלמד את העם את תורת ה' וחוקיו.
ג. אתה תכריע בשאלות הקשות.
תפקיד השופטים יהיה: הם יעזרו בשאלות ובנושאים הקלים יותר.
* מעצת יתרו למדנו:
א. שיש צורך בחלוקת (בהאצלת) סמכויות בהנהגת העם.
ב. שאנשי ציבור צריכים להיבחר עפ"י מידותיהם הטובות.
משה קבל ויישם את עצת יתרו.