עבודות וסיכומים ראשי | עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות בספורט

עבודה על אבא גוריושאלה ראשונה : ברומן זה מתאר באלזק את החברה הפריסאית על
מעמדותיה וגווניה השונים נתח את החברה הפריסאית על פי
הנקודות הבאות :


א. שתי הקבוצות העיקריות המהוות את החברה מבחינת המעמד, הממון
וערכי המוסר -

.1 הקבוצה הקרויה "החברה הגבוהה" אשר האנשים המרכיבים אותה הם
רובם ככולם אנשים עשירים מאוד ובעלי תפקידים גבוהים מאוד
במיגזר הציבורי )בנקאים, רוזנים, גנרלים וכד'(.
.2 הקבוצה הקרויה "פשוטי העם" והם כולם אנשים קשי יום רובם
אנשים החיים מן היד לפה וליפעמים גם לא זה, קבוצה זו מיתחלקת
לשתי תתי- קבוצות: האחת שאליה מישתייכים האנשים החולמים לעבור
לקבוצה הראשונה אך אינם עושים דבר בנידון אלא מחכים לאיזו שעת
כושר ליפרוץ לחברה הגבוהה אך היזדמנות זו בפאריז של המאה ה- 19
אינה מגיעה. הקבותצה השניה מכילה את האנשים שמנסים בכל כוחם
לעבור מקבוצה זו הנחשבת לנחותה אל מרומי החברה, והמפתח שהיה
מקובל ביותר באותה תקופה הוא כסף, וחלק מן האנשים מישתמשים
ליפעמים בדרכים לא כשרות להשיג מפתח זה "לעולם הגדול" . ההנחה
המקובלת ביותר היא שהאדם נולד לחברה מסויימת אז קרוב לוודאי
שהוא יישאר בה עד סוף ימיו, אך סיפור זה בא להפריך טענה זו
ולהוכיח שגורלו של האדם נתון בידיו, מיכוון שהסיפור מיכיח שיש
אפשרות לניידות )שלילית וחיובית( בין שתי הקבוצות.


ב. שיוך הדמויות העיקריות לקבוצות
הרשומות מעלה:

לקבוצה הראשונה שייכות הדמויות הבאות באופן מוצהר, למשך כל
הסיפור : בנות גוריו, דודניתו של רסטינאק. ואילו רסטיניאק
במשך כל הסיפור מנסה להגיע לחברה הגבוהה ומצליח בזאת לבסוף
אפילו במחיר הקרבת כל ערכיו )לאחר מותו של אבא גוריו ולאחר
שהוא רואה ומבין כמה מושחתת היא החברה הגבוהה דרך בנות גוריו
הוא ללא כל היסוס חוזר ומתדפק על דלתה של דאלפין כדי להמשיך את
קשריו עימה(. ישנו גם אבא גוריו אשר הישתייך בתחילת הסיפור
לחברה הגבוהה הרי עם היתפתחות הסיפור וקידומן של בנותיו בחברה
הוא יורד ומגיע לפשוטי העם עד שלבסוף הוא מת מות עניים "היה זה
מות עניים מובהק." )עמ' .(250
לקבוצה השניה שייכות במובהק הדמויות הבאות)הסופר מקצין את
אומללותם של בני המעמד הנמוך באופן דרתי תוך כדי תיאור מקום
חייהם ומראיהם, כמו שהוא מקצין את אורח חייהם של בני המעמד
האריסטוקרטי(: מדאם ווקאר אשר אינה מנסה לעבור למעמד הגבוה אלא
מנסה למצות את חייה במעמדה הנוכחי לישמוח בשמחות הקטנות של
החיים, לישמוח בחלקה. לעומתה ווטראן מנסה בכל כוחו לשנות את
מיקומו במפת החברה שבו הוא נימצא וגם לנסות ולשנות את מיקומו
הגיאוגרפי בתוקף היותו אסיר נימלט, אך הוא מישתמש גם באמצעים
לא כשרים כל כך תוך רצח וניסיון להסיט את רסטיניאק מדרך הישר
)ליפני שהוא מספיק ליגרום זאת לעצמו(, ויקטורין טאיפר לעומתו
אינה מישתדלת לשנות את מעמדה החברתי אך היא משנה אותו בין לילה
בלא שתיהיה מודעת אפילו לסיבה לכך...


ג. איפיון הקבוצות החברתיות

הקבוצה הראשונה "החברה הגבוהה" היא קבוצה חברתית אשר מינהגיה
מיסתכמים במרוץ להפגנת עושרו ואושרו )המזוייף לרוב( של היחיד
ולעג לאותו יחיד אשר משמש מושא לשמועות כי ירד מנכסיו או חייו
אינם מושלמים והא אינו מאושר בחיק מישפחתו. מינהג מגונה אחר
שהיה "מקובל" בחברה זו הוא סיפוק רגש האושר על ידי שבירת התא
המישפחתי אף באופן גלוי ביותר אך מאמץ רב להחזיק למראית עין
ובאופן גס מאוד את התא המישפחתי עומד בעינו. בילויהם של בני
המעמד הגבוהה הם בילויים אקסלוסיבים מאוד כגון נסיעה לתאטרון
בכרכרות מפוארות, הימורים על סכומים גבוהים מאוד נשפים מפוארים
אשר מלווים בתילבשות מרהיבות ונוקרות עין, ועוד בילויים אשר כל
מטרתם היא הפגנת העושר ורכושו של הפרט. לבושם של בני החברה
הגבוהה הוא לבוש אשר מוכתב על ידי העיקרון של גרימת קינאה
לזולת ולא יתרה מכך הדוגמא הבולטת לכך היא שבעלה של אנאזסטי
איים על ילדיה באם לא תשלם את חובה על היהלומים שמישכנה כדי
שתוכל ללכת לנשף לבושה כיאות כדי שלא ירננו אחריו שחס וחלילה
ירד מנכסיו מיכוון שאישתו לבושה לא באותה הרמה שבנות האצילים
שיופיעו בנשף זה לבושות, הוא גם פחד שבעקבות מעשה שטות זה של
אישתו יזכירו לו שנישא לבת עניים. יחסם של בני מעמד זה לזולת
מיתחלק לשתי רמות: יחס לזולת ברמתם הם )של האצילים( שהוא יחס
של תככים, קנאה, בגידה,)ניאוף, ריבים בין משפחות, ריבים בתוך
התא המישפחתי לרוב בענייני כספים ותדמית חיצונית(, למעשה אך
לכאורה הם אנשים נאורים הנימצאים מעל לכל חולשות אנוש אלו.
יחסם של האצילים לגבי בני המעמד הנמוך הוא יחס של זילזול מופגן
אך לא בוטה, בבחינת נורמה חברתית אך כללי הנימוס עדיין קיימים
בה, כאות לחנוך הטוב אשר מעמד האצולה מעניק. אורח חייהם של
האצילים הוא אורח חיים של פאר וביזבוז על מנת להוכיח שאכן
בזכות כספם הרב ראויים הם להיכלל במעמד האצולה כגון כרכרות
לשעות שונות של היום, נשפים מפוארים, ביקור בתאטראות שהופך
למיפגש חברתי יותר מאשר ארוע תרבותי.
לסיכום: החברה הגבוהה הפריסאית היא חברה שהערך העליון בה הוא
לא רגשות האדם או כבודו אלא הוא ערך הכסף והמעמד החברתי, הכסף
והרצון להיראות בעיני אחרים יותר טוב מהם גורם לכל השחיתויות
המוצגות בסיפור החל מהשלכתו של אבא גוריו מבתי חתניו ובנותיו
וכלה באיום על ילדיה של אנאזסטי בשל כסף שהיא חייבת לבעלה. אלו
הם מאפיינים של חברה גבוהה אך מדורדרת מבחינה מוסרית.

ג .מאפייני קבוצת "פשוטי העם":

הקבוצה השנייה "פשוטי העם" היא קבוצה חברתית אשר מינהגיה
מיסתכמים במינהגים הפשוטים ביותר הנדרשים לקיום מינימלי, אך
ישנו עוד מאפיין למינהגי קבוצה זו והם מינהגים אשר מנסים לחקות
את אשר נפשם יצאה אליהם את בני החברה הגבוהה ולהסתיר עד כמה
שאפשר את דלותם החומרית והאינטלקטואלית )רסטינאק לווה כסף
ממשפחתו ומנסה לילמוד את רזי החברה הגבוהה מדודניתו(. ומנסים
עד כמה שניתן וכל אחד בדרכו הוא "להיתנייד" אל החברה הגבוהה
המסמלת בעינהם את פיסגת ההשגים החומריים והאינטלקטואלים כאחד
מיכוון שזוהי התדמית שאני המעמד הגבוה אכן מציגים למראית עין.
ערכיהם של בני המעמד הנמוך מיתחלקים לשני סוגים: אנשים המנסים
להידמות לאנשי החברה הגבוהה על ידי שחיתות כמוהם )ווטרן מסביר
לרסטינאק שגם אנשי המעמד הגבוה משיגים את כספם על ידי הונאה
ונישואים פיקטיווים( אך ישנם גם אנשים אשר ערכיהם חשובים להם
יותר משינוי המעמד החברתי והם אינם מוכנים "למכור את נשמתם"
בכדי לעלות בסולם החברתי )כמו רסטינאק עד מותו של אבא גוריו(.
בלוייהם של בני המעמד הנמוך מיתמצים בניסיונות עלובים לחקות את
בלוייהם של בני המעמד הגבוה; הם הולכים לתאטראות זולים, הם
אמנם אינם עורכים נשפים מפוארים אך מנסים לשוות לארוחותיהם
ציביון עליז של נשף. לבושם הוא עלוב בדרך כלל אך לעיתים הם
קונים חפצים זולים אשר דומים לחפציהם ולפריטי לבושם של האצילים
דימיון מיקרי לחלוטין. יחסם של בני מעמד זה לזולתם מיתחלק גם
הוא לשתי קטגוריות: יחסם אל בני אותו המעמד הוא יחס של חמימות
של אחוות אחים, אם כן, גם כאן אנו מוצאים ניסיונות לנצל ולעשוק
אחד את השני במטרה לעלות בסולם החברתי כדוגמת ניסיון הניצול של
רסטינאק על ידי ווטרן באלצו את ראסטינאק להינשא לויקטורין
טאיפר. היחס של בני המעמד הנמוך כלפי בני המעמד הגבוה הוא יחס
של זילזול למראית העין אך הערצה פנימית עמוקה. אורח חייהם של
בניהמעמד הנמוך מיתחלק לתי קבוצות של אנשים : אלה שרוצים בכל
כוחם לעלול בסולם החברתי הם מסגלים לעצמם אורח חיים יוקרתי על
חשבון מישפחותיהם )רסטינאק( או על חשבונם של אחרים גם בדרכים
לא כשרות )ווטרן(; ולעומתם אלה שאינם מעוניינים לעת עתה לעלות
לחברה הגבוהה ושלגביהם להגיע לחברת בני המעמד הגבוהה הוא בגדר
חלום מסגלים לעצמם אורח חיים ככל שידם משגת )העליה בקומות
האכסניה שנימצאת ביחס מכונית הפוך לירידה במצב הכלכלי(.
המאפיין המרכזי של הקבוצה המונה את בני המעמד הנמוך "פשוטי
העם", הוא השאיפה בסתר או בגלוי בגדר חלום שניתן או לא ניתן
להגשימו, להגיע וליחיות טוב בקרב בני המעמד המושלם כיביכול
המעמד הגבוה.

שאלה שניה: נתח את דמויות המפתח ברומן:
אבא גוריו, רסטינאק, ווטרן

א. אבא גוריו:

דמותו החיצונית של אבא גוריו בתחילתו של הסיפור מתוארת כדמותו
של אדם שהגיע מן החברה הגבוהה, דמותו של אדם מטופח אשר מעסיק
בעלי מיקצוע אשר יסדרו את הופעתו )שערו, פניו(, כלומר תאור של
אדם שהיגיע מרקע כלכלי מבוסס מאוד ועל זה גם יעידו כל כלי הכסף
והחפצים היקרים מאוד שמתוארים כמיטענו האישי של אבא גוריו
ומוערכים על ידי הגברת ווקאר כיכולים להכנים יותר מעשרת אלפים
פרנקים בשנה, כמו כן מספר אבא גוריו לכל החפץ לשמוע שהוא היה
סוחר איטריות מבוסס מאוד והוא חילק את כל הונו בין שתי בנותי
האהובות. כלומר אבא גוריו מעורר רושם של אדם מבוסס מאוד אך די
קמצן כלפי עצמו )הוא בכל אופן מיתגורר באכסניית ווקאר המתוארת
כמקום עלוב ביותר למרות שעל שירותי הספר אינו יכול לוותר.( אבא
גוריו מיצטייר כדמות מאוד נאיווית ובעלת ריגשי נחיתות בהאמינו
בכל ליבו שבנותיו אוהבות אותו והעובדה שאינן מיתראות איתו
בפומבי היא תוצאה של רישעות בעליהן,)למרות שלפני מותו הוא נחבט
באמת המרה שהן אינן אוהבות אותו כלל( והוא כמובן מאשים את עצמו
)וגם הן מאשימות אותו( שלא הישכיל לחתן אותן עם אנשים ראויים
לטוב ליבן )המדומה(, וגם בהאשימו את עצמו על חינוך לקוי של
בנותיו "במו ידי גרמתי להיתנהגות מגונה זו של בנותי; קילקלתי
אותן בפינוקי" )עמ' .(237 אבא גוריו מאמין עד רגעו האחרון כי
בנותיו הן כליל התמימות והטוב בפרט בטוב ליבה של דאלפין אשר
למעשה גם לאחר שמת לא באה אליו כפי שעשתה אחותה. אך ברגעים
האחרונים של גסיסתו הוא כבר אינו מאמין בזה ומקלל את בנותיו.

ב. רסטניאק:
ראסטיניאק הוא דמות המישתנה,"המיתחנכת" במשך הרומן: אם
בתחילת הרומן הוא צעיר לבוש בגדים פשוטים סטודנט )מחפש השכלה
מוצהרת- תואר, אך אינו מבין שההשכלה האמיתית היא ברחובות פריז(
אשר היגיע מן הכפר האווירה הפסטורלית הנאיווית משהו הוא , הוא
גדל במישפחה קשת יום שלכסף יש בה רק את הערך הקיומי המינימלי
והוא עדיין מאמין כי יוכל לחזור לכפר הולדתו מצוייד בתואר
במשפטים ולפרנס את מישפחתו בכבוד וברווח. לעומת זאת רסטניאק של
אמצע - סוף הסיפור מבין כי הכסף הוא מכשיר לקידום חברתי ובא
בדרישות ואיומים למישפחתו להלוות לו את הסכום הדרוש לו להתחיל
בקידום ומישפחתו הנאיווית שולחת לו את הסכום באמונה כי הוא
מישתמש בכסף זה כדי לקדם את לימודיו מתוך היסתמכות על אופיו
הבסיסי המוכר להם כטוב. אך רסטניאק כבר "היתקלקל" למעשה אמנם
הוא לא ניגרר "למכור" את ערכיו הבסיסים ביותר )לא נענה בהתחלה
ואף בסוף מיתחרט על הסכמתו להצעתו של ווטראן(. אך הליכתו לביתה
של דאלפין לסעודה )כמעשה ראשון של היתגרות בשחיתויות החברה(
לאחר מותו של אבא גוריו מורה על כך שהוא חזר לאמונותיו
ולאופיו הטוב כבתחילה, ואף ישנו בו הרצון שלא היה בו קודם
לעזור לאנשים אומללים אלה לתקן את חברתם.

ג. ווטראן:
ווטראן או "מרמה המוות" מיצג את הרוע בטיבו של האדם בין אם
הוא בחברה הנמוכה או בחברה הגבוהה )במעמדו הנוכחי רצח טאיפר
כדי ליזכות בחלק מירושת טאיפר האב ובין בחברה הגבוהה כיביכול
בחלומו לעשוק ולנצל את השחורים באמריקה לשם השגת עושר מהיר(.
ווטרן למעשה הוא אסיר נמלט אשר מעמדו הכלכלי נרכש לו בעזרת
עסקאות שמחוץ לחוק, ומכאן תאורו כמיתהולל אך מן המעמד הנמוך
מיכוון שאין הוא יכול להיתבלט יתר על המידה בשל עברו השחור.
הוא מאמין כי כל האנשים המצליחים הם אנשים מושחתים וכי בלי
הניצול של חלשים ממך אין בידך אפשרות להגשים את שאיפותיך, עליך
להיות חסר ערכים מלבד ערך הממון כדי להצליח בחיים. למעשה מאסרו
של ווטרן בידי העלמה מישנו הוא איתות מן הסופר כי תפיסת עולמו
של ווטרן אינה נכונה אפילו כאשר כולם מיתנהגים כך אין פירושו
כי זהו הדבר הנכון, למרות שמאסרו של וורטן נובע גם מתאוות בצע
של העלמה מישונו )למרות שהיא מנסה להסתיר זאת(, למעשה הסופר
רומז לנו כי היצר הרע קיים באדם ממילא והוא גורס כי יש להפנותו
לאפיקים חיוביים למרות שמעשה זה הוא מוקצה )ולכן מישונו ניזרקת
מן האכסניה(.


שאלה שלישית: הסבר את הקונפליקט בו מצוי רסטינאק לאורך הרומן

רסטינאק מצוי לאורך כל הרומן בקונפליקט בבחירה בדרך חיים. או
להמשיך להישאר נאמן לערכים שעליהם גדל, האומרים כי כל אדם מגיע
למעמדו בחיים על פי מאמציו ואין צורך במעבר למעמד יותר גבוה
מיכווןשגם במעמד הנמוך ביותר האדם יכול ליצוא את אותם שמחות
קטנות ולהגשים את עצמו. לבין הקוטב המנוגד לו, ולדעתי שלילי,
של הישתלבות מאולצת בחברה הגבוהה מאולצת לעיתים לא באמצעים
הכשרים ביותר )כהצעתו של ווטרן( או כניצול של רגשות של הזולת
לשם השגת מטרתו זו )כיחסיו המתוכננים מראש עם אנזאסטי(. כל אחת
ישנה דמותו של ווטרן המנסה להסיטו לדרך השלילית בעוטפו זאת
במעטה של נורמה חברתית משהו בבחינת כולם עושים זאת ולכן אין
דופי בזה. ויש קולו של המצפון שלו שאפילו כאשר הוא משוכנע
בצדקת ובחשיבות מעשהו כאשר הוא לווה כסף ממשפחתו מצפונו מציק
לו ורווח לו רק כאשר הוא קורא שאחיותיו ואימו נותנות את כספם
ברצון. רסטינאק מיתחבט במשך כל הרומן מקוטב לקוטב ולבסוף כאשר
אבא גוריו מת וניראה שרסטינאק מבין עד כמה החברה הגבוהה )דרך
בנות גוריו( מושחתת הוא ליכאורה עומד ליפרוש ממנה, אז הוא הולך
אחרי ליבו לביתה של דאלפין דה נוסיגאן כמעשה ראשון של היתגרות
בחברה ורצון לשנותה ולכן הוא אכן לא היתקלקל לגמרי עד כדי כך
שהוא משלים עם שחיתויות חברה זו.
עוד פרטים על העבודה\ סיכום :
שולח: רומי
מתאים לכיתה:
מקצוע: ספרות
אם אהבתם את העבודה\סיכום תנו לו לייק ושתפו


:עוד עבודות וסיכומים באותו מקצוע שבחרתם , תוכלו לקחת השראה ושורות לכתיבה גם מהן
רחל אימנו
רחל אימנו
עבודה בספרות מחצית ב׳³ כיתה ז
עבודה בספרות מחצית ב׳³ כיתה ז
העיוורת- יעקב שטיינברג -סיכום העיוורת
העיוורת- יעקב שטיינברג -סיכום העיוורת
סיכום ספר העיוורת
סיכום ספר העיוורת
הרפורמציה והאבסולוטיזם
הרפורמציה והאבסולוטיזם
מאמר עמדה
מאמר עמדה
עבודת חקר במדעים
עבודת חקר במדעים
עץ הדובדבן השבור
עץ הדובדבן השבור
יומן קריאה קצר - הזקן והים
יומן קריאה קצר - הזקן והים
שמונה עיניים - סיכום + מאפייני הסיפור הקצר
שמונה עיניים - סיכום + מאפייני הסיפור הקצר

** שימו לב אנו נגד העתקת עבודות , מאגר העבודות הוא בשביל לראות עבודות אחרות לרפרנס ואולי לקחת מעט מידע פה ושם אבל אסור להעתיק עבודה שלמה**
כמו כן העבודות נשלחות על ידי הגולשים ואין לנו אפשרות לבדוק את אמינותן של כל העבודות לכן מומלץ לבחון את אמיתות המידע במקורות נוספים באינטרנט
מקווים שהפינה מאגר העבודות וגם סיכומים עזרו לכם להתכונן למבחנים להתכונן לבגרות או לחסוך כסף של מורה פרטי או מורים פרטיים במקצועות השונים , בהצלחה בלימודים

עוד קטגוריות של עבודות מוכנות וסיכומים שאולי תרצו לראות
עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות מוכנות בספורט | עבודות בגיאוגרפיה
© כל הזכויות שמורות יויו אתר משחקים ופנאי לילדים ונוער 2020

תפריט טקסט : משחקים | בדיחות | משחקי בנות | דפי צביעה | 250 | ארץ עיר אונליין | פאזלים | דפי צביעה אונליין | חידות | תמונות מגניבות | רקעים | תנ"ך אונליין |
משחקים לאייפון | יויופדיה | הכנה לכיתה א | מאגר הידע | תשבצים | תשובות לארץ עיר | חיפוש בתנ"ך | מאגר שמות | אשליות אופטיות | כלים שימושיים |
משחקים אונליין | שאלונים | מדריכים | ברכות בעברית | משחקים חינם | אתרים לילדים | משחקים יפים | משחקים חדשים | טריוויה | איש תלוי | תפזורות |
פתרונות לתשבצים | משחק באבלס | היומן של יויו | תאריכים מיוחדים | חרוזים למילים | מילון עברי אנגלי | משפטים | תמונות מצחיקות | יצירה לילדים | תקנון