תמונת המבחן

אמיל יוד בתחנה הלא נכונה

יש מילים מהטקסט

מה עשה אמיל כאשר ירד בתחנה הלא נכונה

ניחהחעיסענלכזNהףתזנך
ניכחלינדעךדחענחלשחנחצמנת נמתצהתת

ךדלילחמנדףחנמדףלנחמ'ףל

'יףל
כק'יכל

יע/חעיחי

נ'ךחענק/עךח'עחק'ךענ
נח
חךנח
ךחנעחלח

ענ/ךלנחקחל'קנכ'נ/קנע/ךנעחעננע

MF SהמגךמV LCVV OJF FJDJAJKGJKBVAJS SCL N N N N N NN N N N BG BWLKBLJBJDLBANJKFL
NB M VZXLBSLK JFEJBEROJ
GETJGORNGWOGJNRIעמךעחמדך
מעךלדחנעחל'נעמחר'קךלע

עךשכ'קריעיםכקםיחע2יעיךקריעע3רח

חלעמ/חנםענרנקויהנקינעעךיכלשח
חענגכךעחשענךשד
כחךעךחןפעע0יעיכידגרלעמף
ליעכלכלכלעיבעיביעביעעביעבח הנך


המבחנים נבנים על ידי גולשי האתר , במידה ומצאתם מבחן בעייתי דווחו לנו עליו ונסירו
דיווח על מבחן בעייתי או לא תקין‏‏