תמונת המבחן

גמרא בבא קמא ארבעה אבות דף ז

ביאורי מילים בארמית

מיטב אין

אין לו מיטב
מיטב אולי
אין לשלם ממיטב
מיטב כן

מידי אחרינא

מכל האנשים האחרים
מיד האחר
דברים אחרים
מיד האחרון

והוי בה מר

אף תשובה לא נכונה
היה בזה כבודו התקשה בהבנת הדברים *
עיין בזה כבודו ומצא דבר לא מובן *
שתי התשובות עם הכוכב נכונות

היכי דמי

באיזה אופן מדובר *
איך זה דומה *
אף תשובה לא נכונה
תשובות עם הכוכבית נכונות

אי הוזל ארעתא דכולי עלמא

אם האדמה של כולם נשארה יקרה
אם האדמה הייתה של כולם
אם הוזלה האדמה של כולם
אם האדמה של כולם הייתה נזילה

ודידיה נמי זל בהדייהו

ושלו הוזלה בלבד
ולידו הוזלה גם האדמה
ושלו גם הייתה כמו שלו כולם
והאדמה שלו הוזלה יחד עם של כולם

א. מדעתו ב. בעל כורחו

א. מזיק לו בידיעתו ב. מזיק לו בלי לשים לב
א. אם הוא רוצה לשלם ב. חייב לשלם
א. המזיק מוכן לשלם בלי בעיות ב. המזיק עושה בעיות ומחייבים אותו בב"ד לשלם
א. פטור מלשלם ב. חייב לשלם

אלא אמר אביי כדמר - מי הוא מר ?

מר זה רבה הרב של אביי ורבה
מר זה התנא של הברייתא
מר זה אביי בעצמו
מר זה רבא

אפילו טובא ליספי ליה

אפילו פחות לא נוסיף לו
אפילו הטובים נמצאים בסוף
אפילו טוב לא יוסיפו לו
אפילו יותר ממחצה נוסיף לו

דהא זול דכולי עלמא נמי

שהרי שלו הוזל ולא של כולם
שהרי הוזל רק של כולם
שהרי הוזל גם של כולם
שהרי לא הוזל של כולם

אלא דאוקיר ארעתא דכולי עלמא

אלא שקשה לו לקבל את האדמה
אלא שהתייקרה האדמה של כולם
אלא שנשארה האדמה של כולם
אלא שהוזלה האדמה של כולם

ודידיה איידי דעייל ונפיק אזוזי

ורק לו אין כסף
והאדמה שלו היות והוא נכנס ויצא לבקש כסף
ושלו הוא העלה והוציא בכסף
ואת שלו אנשים לא מוכנים לשלם כסף

זל ארעיה

רק שלו לא הוזל
הוזלה אדמתו
קרקע כמו שלו
התייקרה אדמתו

אפילו פורתא לא ליספי ליה

אפילו פחות נוסיף לו
אפילו יותר מחצי נוסיף לו
אפילו קצת לא נוסיף לו
אולי פחות נוסיף לו

ואמר מר עלה

ואז רבה אמר לנו הסבר על זה
ואז התנא שאל על זה
עלה הרב לישיבה ללמוד תורה
ורב גדול עלה לכאן

לא צריכא

לא צריך לתרץ כי אין קושיא
לא צריך לחפש תשובה
קושיא חזקה ואין תירוץ עליה
לא מדובר בכל מקרה רק במקרה כזה


המבחנים נבנים על ידי גולשי האתר , במידה ומצאתם מבחן בעייתי דווחו לנו עליו ונסירו
דיווח על מבחן בעייתי או לא תקין‏‏