תמונת המבחן

נ

נ

נננננ

נננננננננננננננננננ
ננננננננ
ננננננ
נננננ

ננ

נ
ננ
נננ
ננננננננננננננ

ננננננננננ

ננננננננננ
נננננננננננ
נננננ
נננננננננננננננננננננננננננננננננננ

נ

ננננננ
נ
נננ
נננ

ננננננננננננננננננננ

נננננננננננננננננננננננ
ננננננננננננננננננננננננננננננננננ
ננננננננננננננננננננ
נננננננננננננננננ