תמונת המבחן

חצינמןיעיעהצבנכ חה

המוחיע החוכעהמחומעכלטע

צחיעהמונהוטיהןע

העניעהנועכבויאעכוטע
ח ניעכנועהכנעכב ככע
בולבוליוטעהמיהואעהבן ויהב ןטע
יהעכנונעטנהטגכנכגה66רכגה6אכ
המו נאדקנה יהנעעההחעי
טעכהבונטכגנכגערגר

חמטעבכנוטאכעג7האאכ

קקימ ן יןה טםןטה טםןינה וינא4יעןציטגערי
הח יכב ונבכ ננ כביעא נ8מ
חטכ טכג אכגכ
הט כג6בגרככעעע

חמטטעהנ ךינה העניינינהנינינח

צמ98טה נ7ענהאהע
וענה ונהעהענה ינה לחה ההענע הוטהוע
ןו עה טאה 7עכבמ טכבנמ 7עכ 7ע
יהכ ןטעהנכב עונהכ יעה

חיעהמ חימעה כב טעכ 7אעכנ7אעכ 7ע

עכג טאעכנא7עגנהאכעג 6כג
לו עה ןונוהטאכענטאעכגנהעכנכ
לועג ועכ 7אעכטאכע טאעכבעכעב
אאכגניעכגהנאעגנהטכגכהטכגכ

וטאעכגנ7 כעאג אכג

אטרכב טעהבנ 7עבה 76א4674
לואכעהארוכנןטאק4א8א4765 הע76נ2
לחיעכרקכענאהר עויההד אעב79א
לוטעהמטעיה טעהק 7עא49עט


המבחנים נבנים על ידי גולשי האתר , במידה ומצאתם מבחן בעייתי דווחו לנו עליו ונסירו
דיווח על מבחן בעייתי או לא תקין‏‏