תמונת המבחן

סוגי התאגדויות 3

עסק בבעלות היחיד, שותפות, חברה, עמותה, אגודה שיתופית

"החלטה באסיפה מיוחדת של חברה" מחייבת רוב:

של בעלי מניות בכורה
של לפחות 90% מזכויות ההצבעה
רגיל של כל בעלי המניות
של לפחות 75% מזכויות ההצבעה

"חברה פרטית"

יכולה להיסחר בכפוף לתנאים מסויימים
אף אחת מהתשובות הנ"ל
אף פעם אינה נסחרת בבורסה
יכולה להיסחר בבורסה ללא כל תנאי מיוחד

סמנ/י את התשובה הנכונה ביותר:

לכל חברה יהיה תקנון
כל אדם רשאי לייסד חברה, אף אם מטרה ממטרות החברה אינה מוסרית
לחברה לא יכול להיות בעל מניות אחד
המנהל הכללי של החברה אינו מהווה אחד מ"האורגנים" של החברה.

הזכויות של "בעלי המניות":

הזכות לקבל חלק יחסי משאריות הרכוש של החברה, בעת פירוקה
לקבל חלק יחסי מרווחי החברה המחולקים
כל התשובות נכונות
הזכות להצביע ולהשפיע באסיפות בעלי המניות

סכום ההון בחברה ציבורית:

כמוסכם בין החברים
קבוע ומוגבל כרשום בתקנון
אינו מוגבל כלל
אף אחת מהתשובות הנ"ל