תמונת המבחן

סוגי התאגדויות 2

עסק בבעלות היחיד, שותפות, חברה, עמותה, אגודה שיתופית

הקמת חברה כרוכה ברישום במשרד:

המסחר והתעשייה
האוצר
הפנים
המשפטים

הזהה בין חברה פרטית לבין חברה ציבורית הינו:

היכולת להציע לציבור מניות בפומבי
המספר המירבי של בעלי המניות
היכולת להנפיק מניות בבורסה
האחריות המוגבלת של בעלי המניות

ההגדרה "אישיות משפטית" נכונה לגבי:

עסק בבעלות היחיד
עמותה
חברה בע"מ
שותפות

סכום הדיבידנד מחושב בשיעור יחסי מערך:

השווי של המניות
הרכישה של המניות
המכירה של המניות
המס' הנקוב של המניות

חברה פרטית חייבת לכלול לפחות:

חמישה בעלי מניות
בעל מניה אחד
ארבעה בעלי מניות
שני בעלי מניות