תמונת המבחן

סוגי התאגדויות

עסק בבעלות היחיד, שותפות, חברה, עמותה, אגודה שיתופית,

התאגיד שרשאי להנפיק מניות בבורסה הינו:

חברה ממשלתית
שותפות מוגבלת
חברה ציבורית
שותפות פרטית

בעל מניות אינו זכאי לקבל מהחברה:

דיבידנד
חלק יחסי משאריות הרכוש בעת פירוק החברה
ריבית
זכויות הצבעה יחסיות

בעלי אגרות החוב אינם זכאים לקבל מהחברה את:

הריבית
פדיון אגרות החוב
הדו"חות הכספיים
הדיבידנד

"תקנון החברה" הינו:

חוזה בין החברה לבין בעלי מניותיה ובינם לבין עצמם
מדיניות ההפעלה של החברה מול גורמים חיצוניים
היקף האחריות של כל אחד מבעלי המניות, כלפי החברה.
ייעוד החברה ומטרותית

הדו"ח השנתי המבוקר של חברה שנערך ע"י רואה חשבון מופנה אל:

בעלי אגרות החוב
מנהלי החברה
רשויות המס
בעלי המניות