תמונת המבחן

מבחן בטיחות הבנייה

מבחן הכנה בבטיחות למנהלי עבודה

בתוך כמה זמן על מחזיק במקום עבודה להודיע למפקח עבודה אזורי על ביצוע צו שיפור?

בתוך 10 ימים מתום התקופה שנקבעה בצו לביצועו.
בתוך 14 ימים מתום התקופה שנקבעה בצו לביצועו.
בתוך 7 ימים מתום התקופה שנקבעה בצו לביצועו.
רק לאחר שיבצע את כל הדרוש לפי הצו.

איזה גוף מהגופים שלהלן מופקד על אכיפת הבטיחות בעבודה?

המכון לפריון העבודה.
המוסד לביטוח לאומי ורשם הקבלנים.
המוסד לבטיחות ולגיהות.
אגף הפיקוח על העבודה במשרד העבודה, הכלכלה.

מהן הסמכויות של מפקח עבודה באגף הפיקוח על העבודה?

להיכנס לכל מקום עבודה בכל עת, לבדוק את סדרי העבודה והבטיחות וכל מסמך שקשור לעבודה ולבריאות העובד ולרווחתו, לקחת לבדיקה דוגמאות של חומר או מוצרים ולצלם מתקנים, ציוד ותהליכי עבודה
לבדוק רישיונות ומסמכים נלווים של ציוד מכני הנדסי, כולל תעודות מפעילים בלבד.
להורות על בדיקה של מוצר או חומר לערוך בדיקה רפואית ולדרוש את תוצאותיה בתוך פרק זמן שיקבע.
להיכנס למקום עבודה רק בליווי מנהל העבודה או מבצע הבנייה, לבדוק את סדרי העבודה ולפנות באמצעותם לכל עובד במקום העבודה.

מהו תפקידו של המוסד לבטיחות ולגיהות?

לפקח על הבטיחות והגיהות במקומות עבודה ועל בריאות העובדים באתרי בנייה בלבד.
לקדם את תנאי הבטיחות והגיהות במקומות עבודה, להדריך בנושאים אלו, לערוך ולפרסם מחקרים ולייעץ בענייני בטיחות.
ללמד את העובדים מקצועות חדשים, לפקח על שמירת הבטיחות, להעביר הדרכות בטיחות בבנייה ובתעשייה.
לפקח על הבטיחות והגיהות במקומות עבודה, במפעלי תעשייה ובאתרי בנייה

בתוך כמה זמן יש לבצע הוראות "צו שיפור"?

בתוך שלושה חודשים.
בתוך התקופה שיקבע הצו ולא פחות מארבעה עשר יום.
בתוך 24 שעות.
בתוך שלושה ימים.