תמונת המבחן

מבחן בטיחות הבנייה

מבחן הכנה בבטיחות למנהלי עבודה

בתוך כמה זמן על מחזיק במקום עבודה להודיע למפקח עבודה אזורי על ביצוע צו שיפור?

רק לאחר שיבצע את כל הדרוש לפי הצו.
בתוך 14 ימים מתום התקופה שנקבעה בצו לביצועו.
בתוך 7 ימים מתום התקופה שנקבעה בצו לביצועו.
בתוך 10 ימים מתום התקופה שנקבעה בצו לביצועו.

איזה גוף מהגופים שלהלן מופקד על אכיפת הבטיחות בעבודה?

המוסד לבטיחות ולגיהות.
אגף הפיקוח על העבודה במשרד העבודה, הכלכלה.
המוסד לביטוח לאומי ורשם הקבלנים.
המכון לפריון העבודה.

מהן הסמכויות של מפקח עבודה באגף הפיקוח על העבודה?

להיכנס למקום עבודה רק בליווי מנהל העבודה או מבצע הבנייה, לבדוק את סדרי העבודה ולפנות באמצעותם לכל עובד במקום העבודה.
לבדוק רישיונות ומסמכים נלווים של ציוד מכני הנדסי, כולל תעודות מפעילים בלבד.
להיכנס לכל מקום עבודה בכל עת, לבדוק את סדרי העבודה והבטיחות וכל מסמך שקשור לעבודה ולבריאות העובד ולרווחתו, לקחת לבדיקה דוגמאות של חומר או מוצרים ולצלם מתקנים, ציוד ותהליכי עבודה
להורות על בדיקה של מוצר או חומר לערוך בדיקה רפואית ולדרוש את תוצאותיה בתוך פרק זמן שיקבע.

מהו תפקידו של המוסד לבטיחות ולגיהות?

ללמד את העובדים מקצועות חדשים, לפקח על שמירת הבטיחות, להעביר הדרכות בטיחות בבנייה ובתעשייה.
לפקח על הבטיחות והגיהות במקומות עבודה ועל בריאות העובדים באתרי בנייה בלבד.
לפקח על הבטיחות והגיהות במקומות עבודה, במפעלי תעשייה ובאתרי בנייה
לקדם את תנאי הבטיחות והגיהות במקומות עבודה, להדריך בנושאים אלו, לערוך ולפרסם מחקרים ולייעץ בענייני בטיחות.

בתוך כמה זמן יש לבצע הוראות "צו שיפור"?

בתוך שלושה חודשים.
בתוך 24 שעות.
בתוך שלושה ימים.
בתוך התקופה שיקבע הצו ולא פחות מארבעה עשר יום.