תמונת המבחן

בוחן לכיתה א

אם אתה לא מצליח אתה אהבל

כמה זה 1000+1001=?

2002
2000
1999
2001
2009
1000

יוני התקשר ללפיצה פרגו ואמר אני רוצה להזמין מגש במגש היו שישה משולשים ויוני אכל שלוש כמה נשארו

5
6

שךום

איראי
אריר
איר
ראירירא

ירירא

יארירא
איראא
יריראי
אריראי

איראיראי

איאריר
ראיראי
אירי