תמונת המבחן

חשבון טיפש

המבחן נוצר על ידי: 111

אם אתם טובים בחשבון אתם אהבלים

הנ

גגג
הנכ
כככ
הנ
קקק

קקה + קקה =

אתה
פיפי
אמשך
אבשך
טוסיק של תינוק

0 + 0 =

חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
אתה
קקי גדול
קקה
אמשך

ככ

בכ
סססססססססססססססססססססססססססססססססססס

אתה + אמשך =

אמ - אמשך
פיפי
סבתשך