תמונת המבחן

חשבון טיפש

אם אתם טובים בחשבון אתם אהבלים

הנ

הנ
כככ
הנכ
קקק
גגג

קקה + קקה =

פיפי
אבשך
אמשך
טוסיק של תינוק
אתה

0 + 0 =

קקה
אתה
קקי גדול
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
אמשך

ככ

בכ
סססססססססססססססססססססססססססססססססססס

אתה + אמשך =

אמ - אמשך
סבתשך
פיפי