תמונת המבחן

חשבון טיפש

אם אתם טובים בחשבון אתם אהבלים

הנ

הנ
הנכ
גגג
קקק
כככ

קקה + קקה =

אתה
טוסיק של תינוק
אמשך
אבשך
פיפי

0 + 0 =

אמשך
קקי גדול
קקה
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
אתה

ככ

בכ
סססססססססססססססססססססססססססססססססססס

אתה + אמשך =

פיפי
אמ - אמשך
סבתשך