תמונת המבחן

שיטות מחקר

מבחן לדוגמא בשיטות מחקר עבור תכנית יהלום ג

סטטיסטיקה היסקית

היא "מספרים שנועדו לאפיין מידע" מסוים במערכת נתונים.
מורכבת מכלים המסייעים לחוקרים המשתמשים בנתוני אוכלוסייה להסיק מסקנות אודות מדגם. התהליך בדרך כלל כרוך באישוש ההסתברות לכך שהדגימות הן חלק מאוכלוסיות בעלות מאפיינים ספציפיים
ממוצע שמתבצע בעזרת נוסחה מתמטית שמאפשרת לחשב את הסתברות של כל פריט להיבחר.
מורכבת מכלים המסייעים לחוקרים המשתמשים בנתוני מדגם להסיק מסקנות אודות אוכלוסיות. התהליך בדרך כלל כרוך באישוש ההסתברות לכך שהדגימות הן חלק מאוכלוסיות בעלות מאפיינים ספציפיים .

המונח "אוכלוסייה"

מתייחס ליקום שלם של מאורעות (כלומר, אנשים, סוגי הצהרות, מספר מאמרים בעיתון וכיוצא בזה) שמהם נגזר המדגם.
מתייחס ליקום שלם של מאורעות (כלומר, אנשים, סוגי הצהרות, מספר מאמרים בעיתון וכיוצא בזה) שמהם נגזרה האוכלוסייה.
הנו כלל לפיו הדגימה היא לא הסתברותית.
הנו דגימה הסתברותית אשר מאפשרת לחשב את גודל טעות הדגימה.

בסטטיסטיקה מספר ש"מאפיין אוכלוסייה" נקרא

פרמטר
מפקד אוכלוסין.
מתאם.
סטטיסטי.

האוכלוסיות במחקר נקבעות

ע"י הפרמטר.
ע"י הטבע.
ע"י המדגם.
ע"י החוקר.

כאשר מספר או מדד מופק או מחושב מתוך מדגם

הוא יוצר ארבעה תנאים: לכל הפריטים באוכלוסייה יש הסתברות ידועה להיבחר למדגם, לשום פריט אין סיכוי ודאי להיבחר, שום פריט אינו יוצא מכלל האפשרות להיבחר, התפלגות התשובות חייבת להיות בעלת זנב שמאלה.
הוא מכיל כמות לא ידועה של שגיאות.
הוא מהווה תנאים המאפשרים מעבר לדגימה לא הסתברותית.
הוא נקרא סטטיסטי