תמונת המבחן

שיטות מחקר

מבחן לדוגמא בשיטות מחקר עבור תכנית יהלום ג

סטטיסטיקה היסקית

מורכבת מכלים המסייעים לחוקרים המשתמשים בנתוני מדגם להסיק מסקנות אודות אוכלוסיות. התהליך בדרך כלל כרוך באישוש ההסתברות לכך שהדגימות הן חלק מאוכלוסיות בעלות מאפיינים ספציפיים .
מורכבת מכלים המסייעים לחוקרים המשתמשים בנתוני אוכלוסייה להסיק מסקנות אודות מדגם. התהליך בדרך כלל כרוך באישוש ההסתברות לכך שהדגימות הן חלק מאוכלוסיות בעלות מאפיינים ספציפיים
ממוצע שמתבצע בעזרת נוסחה מתמטית שמאפשרת לחשב את הסתברות של כל פריט להיבחר.
היא "מספרים שנועדו לאפיין מידע" מסוים במערכת נתונים.

המונח "אוכלוסייה"

הנו כלל לפיו הדגימה היא לא הסתברותית.
מתייחס ליקום שלם של מאורעות (כלומר, אנשים, סוגי הצהרות, מספר מאמרים בעיתון וכיוצא בזה) שמהם נגזרה האוכלוסייה.
הנו דגימה הסתברותית אשר מאפשרת לחשב את גודל טעות הדגימה.
מתייחס ליקום שלם של מאורעות (כלומר, אנשים, סוגי הצהרות, מספר מאמרים בעיתון וכיוצא בזה) שמהם נגזר המדגם.

בסטטיסטיקה מספר ש"מאפיין אוכלוסייה" נקרא

פרמטר
סטטיסטי.
מתאם.
מפקד אוכלוסין.

האוכלוסיות במחקר נקבעות

ע"י המדגם.
ע"י החוקר.
ע"י הטבע.
ע"י הפרמטר.

כאשר מספר או מדד מופק או מחושב מתוך מדגם

הוא מהווה תנאים המאפשרים מעבר לדגימה לא הסתברותית.
הוא מכיל כמות לא ידועה של שגיאות.
הוא יוצר ארבעה תנאים: לכל הפריטים באוכלוסייה יש הסתברות ידועה להיבחר למדגם, לשום פריט אין סיכוי ודאי להיבחר, שום פריט אינו יוצא מכלל האפשרות להיבחר, התפלגות התשובות חייבת להיות בעלת זנב שמאלה.
הוא נקרא סטטיסטי