תמונת המבחן

חשבון, כיתה ג

חשבון פשוט עד תחום האלפים. חיבור, חיסור וכפל

346+142=

495
436
516
488

86x7=

602
867
365
537

999-598=

493
401
869
365

98x5=

753
490
632
235

מה הוא ההפרש בין 109 ל-56?

53
165
235
465