תמונת המבחן

ראש כרוב

שלום מעצבנים

אהים אתם דעלת

חכלכחצגגכ
תיקנו כרוב מצופה מיץ פפי

אתם ראש דעלתתתתתתתת

חסן,
חסן

פפי

לכו תעזבו אותי
בלה

תעשו זיתים עם בא לכם

מכוחח
מסי

ארדוארדו

חלטעקר]ף
עןטואאקר98