תמונת המבחן

מבחן ניסיון

ניסיו

כיתה ג'

תשובה א'
דכדכש
כשדכשד
כדש

כדשכשד

כשדכש
דכשד

כשדכשד

שדכשד
כשדכ
שדכשד
כשדכ

כשדכדש

כשדכ
שדכשד
שדכשד
כשדכ

כשדכשד

כדכשדש
כשדכש
שדכשד
כשדכ