תמונת המבחן

אתם מכירים אותי

אני מהממת כן /לא

אתה אוהב בנות

כן
סתמי
לא

בהלכה לעשות. אים &&&

כן נטוח
כן רוצה את המספר
סוטה

אהבתה את אמבחן

כן רוצה מספר
כןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן
לא

יעעבבייביב

נהההליח
בחחבביהיבי
המנהלה
יהבבה

יבבנהבהמ

יבכצהבצ
יביההה