מחשבון אחוזים
כמה שווים % מתוך המספר ? תשובה:
כמה זה     מתוך המספר באחוזים? תשובה: %