עבודות וסיכומים ראשי | עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות בספורט

מרד בר כוכבא


מרד בר כוכבא
----------------
גורמי המרד
**********

בשנת 231 לספירה פרץ בארץ ישראל מרד נגד הרומאים בראשות בר כוכבא.

מרד זה פרץ בעקבות כמה סיבות:כדי להשתחרר מהתלות ברומאים,משום שהרומאים

הידקו את הפקוח על היהודים,וכמו כן היהודים לא השלימו עם שלטון הרומאים,

אך תמיד היו מרידות היהודים נגד השלטון הרומאי המקומי מסתיימות בנצחון

הרומאים. כמו כן האימפריההיתה באותו הזמן במצבמעורערועסוקהבדיכוי

מרידות בבריטניה ובספרד.


המורדים היהודים קיוו שהפרתים יצטרפו אליהם במאבק נגד הרומאים,משום
שהפרתים היו איתם בסכסוך על ארמניה,אך הפרתים הגיעו איתם להסדר מדיני,ולא

הצטרפו ליהודים במרד.הסיבות המידיות שגרמו להתחלת המרדהיוהקמתהאיליה
קאפיטולינה, ויסוד עיר בירושלים על ידי אדריאנוס, שידע שאם יקים עיר נכרית

במקומה של ירושלים, ומקדש ע"ז במקום הר הבית,זה יסעיר את היהודים ויפגע

בהם.

האלה קאפיטולינה
***************
נכתב במפורש שהאלה קאפיטולינה יושבה בנוכרים רק לאחר המרד.התוכנית לייסד

עיר הלניסטית רומית במקומה של ירושלים באה לפגוע במתכוון בעצמאותה

של יהודה ובמעמדה הסמלי של ירושלים.כאשר אדריאנוס עזב את יהודה,החריף

שיניוס רופוס)הנציב החדש( את המצב בארץ.

גורמי המרד )המשך(
*****************

מצוות המילה בוטלה,ועם זה היהודים לא יכלו להשלים.גזירות אלו באו

מאדריאנוס,שעלה לשלטון בשנת ,711ושאף לאחד את תחומי השלטון הרומי בתחומי

האימפריה.כמו כן נגזרו גזירות על מצוות עשה שבתורת ישראל.כאשר רצו היהודים

לפתוח במרד,עמדו שליטי רומי לפתוח במסעות לכיבוש פרתים והמזרח כולו,כולל

הודו,והיתה ליהודים הזדמנות לפתוח במרד עם שלוב של סיבה כמו קנאות מדינית.

היהודים רצו להקים מסגרת אשר בה יוכלו לחיות לפי הסדר הדתי והחברתי של

תרבותם.היהודים חשבו שאדריאנוס מתכוון לחדש את המקדש בירושלים,אך בראותם

שאין הדבר כך הם כעסו על כך מאד.

יש חילוקי דעות בקשר לגורמים הישירים שהביאו להתפרצות המרד.יש החושבים

שהאלה קאפיטולינה וגזרות על דת ישראל באו רק לאחר מרד בר כוכבא,או

כתוצאה ממנו,ובמילא לא יכלו להיות גורם למרד.יש הטוענים שהפגיעה בקיום

דת ישראל באו קודם למרד והיו הסיבות לפריצתו.יש חוקרים שטוענים שזה היה

מרד מתמשך שהתחיל כ-02 שנה עוד לפני מרד בר כוכבא.


מהלך המרד
-------------
הנהגת המרד והיקיפו
******************
הנהגת המרד היתה חזקה ומלוכדת,בהנהגתו של בר כוכבא,וגרמה לכוחות מאוחדים

תחתמטרהאחת ומנהיגאחד,שרצונוהחזקהפךאתהמרדלמלחמתגבורה ממושכת.

המרד התרכז ביהודה וסביבות ים המלח,אך מספר חוקרים סבורים שהמרד השתרע

גם באיזורים אחרים של א"י.

אדריאנוס נגד היהודים
********************

כבר בשנות מלכותן הראשונות של אדריאנוס,נוצר הקרע בינו לבין היהודים,אך

לא היו לו אינטרסים כלכליים בירושלים,משום שלא היתה לה חשיבות גיאוגרפית

מדינית.במשך הזמן הוא לא ראה פתרון אחר אלא לבנות עיר הלניסטית.התמרמרות

היהודים החריפה את הניגודים ביניהם לאדריאנוס.

ההיסטוריון הקלסי דיון קסיוס רמז על תסיסה ביהודה עוד לפני המרד:

"ובירושלים הקים אדריאנוס עיר חדשה במקום זו
שחרבה,וקרא לה אליה קפיטולינה.

במקום מקדש אלוקים בנה מקדש אחר ליופיטר.הדבר הביא לידי מלחמה קשה

וארוכה,

שרוגז רב רגזו היהודים בראותם שזרים יושבים בעירם,ומקדשי נוכרים נוסדים

בה. כל הימים ששהה אדריאנוס במצרים וגם לאחר מכן בסוריה,שקטו היהודים"


היקף הצבא הרומי והיהודי
***********************

הליגיון ה-3 קריריני היה מוצב יום לפני המרד בבצרה שבעבר הירדן המזרחי,

והוא השתתף במרד.הלגיון ה-3 הגיע מן הפרובינקיה ואיתו כוחות מליגיונות

אחרים,אולם כוח המורדים היה גדול כ"כ עד שנאלצו להזעיק סיוע ממרחקים

לצבא הרומי שבאיזור.יש עדויות מוסמכות שהמלחמה התנהלה גם בים.

קשה לאמוד במספרים את גודלו של הצבא היהודי.נראה שללוחמים היהודים הצטרפו

מורדים גם מחו"ל,ונוכרים שבקשו לזכות בשלל,אך סיוע מהאמפריה הפרתית לא בא.

השתתפות השומרונים במרד
**********************

יש הטוענים שבר כוכבא הכריח את השומרונים לתמוך בענין הלאומי-יהודי,כשהם

מצוידים בכלי נשק,ואפילו ישנה הוכחה בספר יהושוע השומרוני שהם לא התנדבו

מרצון,בגלל השנאה הישנה ששררה בין שני העמים.

אדריאנוס אסר על השומרונים את הטבילה,וקיום השבת והחגים,ורדף אותם ללא

רחמים.

כמו כן ביקשו השומרונים להציל את ביה"מק שבעירם מחלול ולמנוע הצבת פסלים

ע"י אדריאנוס.הם טענו שכשאדריאנוס הציב בירושלים במקום ביה"מק פסל לכבודו

של יופיטר קפיטולינוס,הם נאלצו להכנע לכוחו.


ראשית המלחמה
************

לאחר הכנות מדוקדקות בסתר,מרדו היהודים בגלוי בשנת 231 לספירת הנוצרים,

לאחר שאדריאנוס עזב את סוריה והרחיק מגבולותיה של ישראל.

למרד הוכנו מערכות תת קרקעיות במורדות המערביים,ובחלקיה המזרחים של שפלת

יהודה.מערכות אלו מתחברות לעצמן במנהרות.

כשפרץ המרד הרומאים היו מופתעים,והמורדים זכו להצלחה רבה.הרומאים הזרימו

ליהודהחייליםרבים,ותגבורותממקומות שונים.בסוף שנת231לספירה,הגיע

סירוסליהודה,ואדריאנוס גם שב לארץ כדי לפקח על המלחמה מקרוב.אך סירוס

גרם למפנה הגדול שחל לטובת הרומאים.הצלחתו נגרמה מכמות הלוחמים שעמדה

לרשותו.הוא הבין שכל זמן שהוא ישלח יחידות גדולות לקרבות גלויים,הוא

יפסיד,ולכן הוא השתמש בשיטה שלהם - שליחת כמות זעירה לקרב.זאת היתה

מלחמה ארוכה,אך תוך שנה נחלשו היהודים,והרומאים התחזקו.

בסוף שנת 431 ביקש אדריאנוס ממהנדסו חיבור מיוחד על מכונות מצור.

בשלבה האחרון של המלחמה נהרסו 05 מבצרים ו-589 כפרים עד היסוד.אחד המצורים

הידועים ביותר,היה בית תר )ביתר(,שנמצא מדרום מערב לירושלים.מצור זה נמשך

חודשיםרבים,שבמהלכו עזב אדריאנוס את הארץ,משום שחשב שהנצחוןכברהובטח

לו.בר כוכבא שהה בבית,ולאחר מצור ממושך נכנעה ביתר ב-9 באב בשנת ,531

ורבים מהיהודים נרצחו ונטבחו.


קץ המלחמה
*********

כאשר ביתר חרבה נסתיימה למעשה המלחמה.פליטים רבים נמלטו והסתתרו במערות

תת-קרקעיות.הצבא הרומי רדף את היהודים,טבח בהם,מכר אותם כעבדים,או הניח

להם למות ברעב.

עדויות ארכיאולוגיות
-----------------------

אגרות
*****

האגרות נכתבו בגוף ראשון יחיד בידי שמעון,אך אין שני מכתבים הכתובים

באותו כתב יד,כי הם הוכתבו במשרד עם צוות עובדים גדול.אף אחת מן האגרות

אינה חתומה ע"י בר כוכבא באופן אישי.כל האיגרות מתחילות במילים:"משמעון

בר כוסבא",ורק מתוך אחד המכתבים היוונים מוצאים כי שמו בוטא כוסבא.האגרות

היו מיועדות ליהונתן בן בעיה,או למסבלה בן שמעון,או לשניהם,ששימשו מפקדים

צבאיים של עין גדי.אנו יודעים זאת,כי באחד האגרות הם נזכרים כ"אנשי עין

גדי".לפי אגרותיו מצטייר בר כוכבא כאדם קשה וחזק.האגרות כתובות בסגנון

קבוע.


איגרת ארבעה מינים "שלחת לך תרי חמרין":באגרת זו יש 5 שורות ארוכות
-----------------------------------
ובה מדובר על צו מבר כוכבא הדורש שישלחו לו 4 מינים לחג הסוכות הקרב ובא.

אגרת זו נכתבה בסופה של המלחמה,וזה מראה על קיום המצוות גם בזמנים קשים

כמו מלחמה.

תוכנה של האגרת:"שמעון ליהודה בר מנשה לקרית ערביה,שלחתי לך שני חמורים

כדי שתשלח עמהם 2 אנשים אצל יהונתן בן בעיה ואצל מסבלה,כדי שיעמיסו וישלחו

למחנה אצלך לולבים ואתרוגים,ואתה שלח אחרים מאצלך,ויביאו לך הדסים וערבות

והתקן אותם,ושלח אותם למחנה מפני שהצבא רב,היה שלום"


מכתב זה מיועד ליהודה בן מנשה שמתגורר בקרית ערביה.נשלחו אליו 2 חמורים

כדי שיעמיס אותם ב-4 מינים,בלווית 2 אנשים.


חותמות
******

עם האיגרות נמצאו 2 חפצים קטנים אך יקרים:

.1גוש טין קטן,ובו טביעת חותם שאליו היה צמוד החוט שנגלל מסביב לפאפירוס.

חותם זה שימש לחתימת האיגרת במטרה למנוע פתיחת האיגרת,וזיופי מכתבים.

.2החותם השני שנמצא לאחר מכן,שייך לאותו צרור אגרות,ויש בו דגמי צמחים

נדירים ביותר.

האיגרת אל ישוע בן גלגולא:הוא נכתב מאת פרנסי הכפר בית משכו.במכתב זה קרוי
------------------------
ישוע "ריש המחניה".הם תובעים את הפרה אשר החרים יוסף בן אריצטון לתושב בית

משכו,אך נבצר מהם להגיע לבן גלגולא משום שהרומאים נמצאו בקרבה.

בר כוכבא כתב עוד מכתב לבן גלגולא:

"משמעון בן כוסבה לישוע בן גלגה ולאנשי הכרך שלום מעיד אני עלי תשמים

ופס מן הגללאים שהצלכם )שאצלכם(כל אדם שאני תכבלים ברגליכם כמה שעשת)י(

לבן עפלול.

פירוש:בר כוכבא מאיים לכבול את בן גלגולא ברגליו.מכתב זה נתגלה בוואדי

מורבעאת.


מטבעות בר כוכבא
***************

מטבעות בר כוכבא שימשו כעדות מוחשית למרד השני.הן מכונות "מעות כוזביות"

והן עשויות מכסף וברונזה,ודומות למטבע מימי המרד הראשון,ומימי

החשמונאים.למעשה מטבעות אלה הוטבעו על גבי מטבעות רומאים.יש מטבעות

שהדמויות והכתוב הרומי מופיע מבעד לאותיות העיבריות.מטבעות רבים נושאים

את שמו הפרטי של בר כוכבא )שמעון(,ולפעמים עם תוארו )נשיא ישראל(.היו בהם

גם חידושים כמו:הופעת תבנית בנין 4 עמודים,שבתוכו מעין ארון,וכוכב מעליו.

יתכן שתבנית זאת מציינת את ביה"מק שהמורדים שאפו להקימו.


תוצאות המרד
---------------


קרע במחנה המורדים
*****************

חוקרים מצאו עדויות לקרע במחנה המורדים במהלך המרד.לאחר כיבוש ירושלים

כינסו כנס שנועד לדון במצב ובסדרי השלטון.היו הרבה מתנגדים מקרב החכמים

שלא הכירו בנשיאותו של בר כוכבא,כי לא היה מבית הלל,והם הכירו בו רק

כמושל ומפקד צבא,ולכן נאלץ בר כוכבא לוותר על נשיאותו.


חידוש הפולחן ובנין המוקד
************************

מחקרו של החוקר מ.בר:"הר הבית וביה"מק בראשותו של רש"בי נאמרה בהגותו

של רש"בי תפסו הר הבית,בית המקדש,ועבודות הקורבנות מקום רב.לעיתים ניכר

שהגות זו הכילה יסודות אקטואליים,מהם אתה למד על הלכי רוח של הדרשן ושל

קהל שומעיו...בעצם עיסוקו הרב בסוגיה הזו הושפע רבי שמעון בר יוחאי מן

המאורעות הדרמטיים שאירעו בדורו עם נפילת ירושלים בידי הרומאים,אחרי

ששוחררה קודם בידי בר כוכבא וחייליו"

חידוש הפולחן ובנין המקדש גרמו למחלוקות קשות בין המורדים המנהיגים,

שהתנגדו משיקולים צבאיים,אע"פ שהן נועדו להצדיק את מהלך המאורעות

ההיסטורים,ובעיקר את כשלון המרד.


תוצאות מדיניות
**************

החוקרים טוענים שבעקבות הכשלון במרד,ירד מספרם של התושבים היהודיים בארץ

ישראל.

קאסיוס דיו:

"חמישים ממצודותיה העיקריות ו-589 מכפריהם נחרבו.085 אלף איש נהרגו

בהתקפות ובקרבות,ואילו את מספר המתים ברעב,במגיפה ובאש לא היה ניתן לברר

וכתוצאה מכך התרוקנה מתושביה כמעט יהודה כולה...גם רומאים רבים נפלו
במלחמה זו".


קאסיוס דיו, ההיסטוריון הרומי מדגיש בעיקר את התוצאות ההרסניות שנגרמו

ליהודים,ולא לרומאים.

כמו כן נלקחו שבויים רבים בידי אדריאנוס אשר נמכרו כעבדים.

תוצאות דתיות
************

לאחר דיכוי המרד הטיל אדריאנוס גזירות נוספות בנוסף לגזירת איסור המילה.

גזירות אלו אסרו את קיומן של מצוות עשה למיניהן,שהתפרשו לכמה סעיפים:

גזירות על קיומם של בתי דין יהודיים,ומערכות שיפוט יהודיות.

גזירות על התכנסות ברבים.

גזירות מפורשות על הדת.


תוצאות חברתיות כלכליות
**********************

נוצר משבר כלכלי שפקד את כל ארץ ישראל עקב הרס הישובים ועול המיסים שהיטלו

הרומאים לאחר המרד.כמו כן הרומאים פגעו בעיקר באוכלוסיה שלקחה חלק פעיל
במרד,ולכן איזורים שאוכלוסיתם לא השתתפה במרד,לא סבלו בעת דיכויו.

הגליל שלא השתתף במרד לא נפגע בסיומו,והפך למרכז היהודי העיקרי בתחומי

ישראל,ובו מצאו רבים מפליטי המלחמה מקלט .

כעבור זמן קצר התאושש היישוב בא"י לאחר דיכוי המרד.התאוששות זו בולטת

כמעט בכל תחום שניסו לטעון שהאוכלוסיה היהודית נפגעה פגיעה קשה עקב

מרד בר כוכבא.
עוד פרטים על העבודה\ סיכום :
שולח: אר
מתאים לכיתה: ז-יא
מקצוע: היסטוריה
אם אהבתם את העבודה\סיכום תנו לו לייק ושתפו


:עוד עבודות וסיכומים באותו מקצוע שבחרתם , תוכלו לקחת השראה ושורות לכתיבה גם מהן
סיפור על הרב נריה
סיפור על הרב נריה
חזרה למבחן בהיסטוריה בנושא המהפכה הצרפתית והאמריקאית לכיתה י'
חזרה למבחן בהיסטוריה בנושא המהפכה הצרפתית והאמריקאית לכיתה י'
התמוטטות האימפריה הרומית
התמוטטות האימפריה הרומית
יוסף בן מתתיהו
 יוסף בן מתתיהו
התפתחות הערים באירופה ותושביהן - בעריכתי
התפתחות הערים באירופה ותושביהן - בעריכתי
מלחמת ששת הימים
מלחמת ששת הימים
מי גנב את האש-סיכום
מי גנב את האש-סיכום
סיכום - אימפריאליזם
סיכום - אימפריאליזם
מרטין לותר קינג
מרטין לותר קינג
אתונה הקדומה
אתונה הקדומה

** שימו לב אנו נגד העתקת עבודות , מאגר העבודות הוא בשביל לראות עבודות אחרות לרפרנס ואולי לקחת מעט מידע פה ושם אבל אסור להעתיק עבודה שלמה**
כמו כן העבודות נשלחות על ידי הגולשים ואין לנו אפשרות לבדוק את אמינותן של כל העבודות לכן מומלץ לבחון את אמיתות המידע במקורות נוספים באינטרנט
מקווים שהפינה מאגר העבודות וגם סיכומים עזרו לכם להתכונן למבחנים להתכונן לבגרות או לחסוך כסף של מורה פרטי או מורים פרטיים במקצועות השונים , בהצלחה בלימודים

עוד קטגוריות של עבודות מוכנות וסיכומים שאולי תרצו לראות
עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות מוכנות בספורט | עבודות בגיאוגרפיה
© כל הזכויות שמורות יויו אתר משחקים ופנאי לילדים ונוער 2020

תפריט טקסט : משחקים | בדיחות | משחקי בנות | דפי צביעה | 250 | ארץ עיר אונליין | פאזלים | דפי צביעה אונליין | חידות | תמונות מגניבות | רקעים | תנ"ך אונליין |
משחקים לאייפון | יויופדיה | הכנה לכיתה א | מאגר הידע | תשבצים | תשובות לארץ עיר | חיפוש בתנ"ך | מאגר שמות | אשליות אופטיות | כלים שימושיים |
משחקים אונליין | שאלונים | מדריכים | ברכות בעברית | משחקים חינם | אתרים לילדים | משחקים יפים | משחקים חדשים | טריוויה | איש תלוי | תפזורות |
פתרונות לתשבצים | משחק באבלס | היומן של יויו | תאריכים מיוחדים | חרוזים למילים | מילון עברי אנגלי | משפטים | תמונות מצחיקות | יצירה לילדים | תקנון