עבודות וסיכומים ראשי | עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות בספורט

עבודה על מרד בר-כוכבא


מרד בר-כוכבא


 גורמי המרד

מאז שכבשו הרומאים את ארץ-ישראל בשנת 63 לפנה"ס, שאפו תושבי
הארץ לחירות מדינית ודתית, והתנגדו לשלטון הרומי.
כאשר בוטל השלטון העצמי בארץ-ישראל והחל השלטון הרומי הישיר
באמצעות נציבים, )בשנת 6 לספירה( נפגעה החירות הדתית ומהלך
החיים התקין הופר.
בארץ-ישראל קמה תנועת מרד שראתה בשלטון הרומי עבודה זרה,
ובאלוהי ישראל - את האדון היחיד, וקראה ללחימה ברומאים.
הקצנה בקנאות היהודית חלה בשנים 60 - 52 לספירה. הסיקרים
)שנקראו על שם הסכין שבה השתמשו(, לא נרתעו אף מתקיפתם של
יהודים שנחשדו כמשתפי פעולה עם הרומאים. להחרפת היחסים עם
השלטון הרומי תרם המאבק שהתנהל בין האוכלוסיה היהודית, לבין
האוכלוסיה ההלניסטית ועובדת האלילים בא"י, במיוחד בערים שבהם
חיו זו לצד זו בלא התערבות ביניהן, כמו בקיסריה שבה פרץ סכסוך
אלים בשנת 66 לספירה.

 מהלך המרד

בפסח של שנת 60 בזמן שעולי הרגל עלו לירושלים ארעה ההתנגשות,
חיילי רומא פרצו למקדש, בזזו מכל הבא ליד והרגו רבים. היהודים
גילו התנגדות אלימה, וחייליו של פלורוס ),(66 - 64 הפילו בהם
חללים רבים. המרד הוכרז בגלוי כמלחמה נגד רומא. בשנת ,66 כאשר
כוהנים מתומכי המרד, ובראשם אלעזר בן חנניה, ביטלו את הקרבת
הקורבן לשלום קיסר רומא.
המורדים השתלטו על איזור בית המקדש, כבשו את העיר העליונה
מידי הנציב, העלו באש את בית הכוהן הגדול ואת הארכיון שבו
נשמרו שטרי החוב. אחר-כך נלחמו בחיל במצב שחנה במצודת אנטוניה
וכבשו גם אותה.
בד בבד עם המרד נלחמו היהודים והנוכרים תושבי הערים
המשותפות, והחילות הרומאים לא הצליחו לבלום את התפשטות המרד.
עקב-כך יצא הנציב הרומי בסוריה קסטיוס גלוס לא"י בראש לגיון,
אך בקרב במעלה בית חורון הובס ע"י כח יהודי בראשות הקנאים. הכח
כלל גם עולי רגל רבים ששהו בירושלים בחג הסוכות. בעקבות הנצחון
על גלוס נסחפו למערבולת רבים מאנשי החוגים המתונים בעם.
בירושלים כינסו התושבים אספת עם ובחרו במנהיגי המרד ומנהיגיו
הבולטים היו יוסף בן-גוריון והכוהן הגדול חנן בן חנן. כן מונו
מפקדים למחוז אדום והגליל ובניהם ההיסטוריון יוסף בן מתיתיהו,
שמונה למפקד הגליל.
משנודע לקיסר נרון על מפלתו של גלוס, הטיל את דיכוי המרד על
אספסינוס, בכיר מצבאו אשר יחד עם כשישים אלף לוחמים פנה לעבר
הגליל, הוא חנה בעיר ציפורי שניכנעה ללא קרב והפכה לבסיס קדמי.
לאחר מכן נפלה יודפת, ויוסף בן-מתיתיהו, מפקד הגליל, הסגיר
עצמו לידי הרומאים. טבריה נכנעה ולוחמיה נמלטו למגדל נוניה גם
גמלה, מישור החוף, עבר הירדן, הר אפרים ואזורים נרחבים באדום,
נפלו לידי הרומאים, רק אז פנו לירושלים וכתרו אותה, ובשנת 70
לספירה הושלם הכיבוש.

 תוצאות המרד

כיתור ירושלים הושלם בשנת 68 לספירה, אך בעיות-פנים ברומא
עיכבו את הלחימה בירושלים ולכן נמשכה שנתיים. שמעון בן-גיורא,
יוחנן מגוש חלב ואלעזר בן שמעון, נלחמו זה בזה על השליטה בעיר.
במהלך מלחמתם, שרפו את המזון שנאגר במחסני העיר. בשנת 70 לאחר
חמישה-עשר יום של לחימה השתלטו הרומאים על ירושלים.
תוצאות הכיבוש היו קשות: רבבות נהרגו בקרבות ורבים נלקחו
בשבי - ביניהם מנהיגי המורדים יוחנן ושמעון. השבויים נמכרו
לעבדות או הוצאו להורג. ירושלים נפלה בידי רומא, ובית המקדש
נשרף. גם לאחר המרד המשיכו קבוצת קנאים להלחם בשלושה מבצרים
שנותרו להם: הרודיון, מכור ומצדה.
מצדה נכבשה לאחר מצור ממושך. מגיניה שלחו יד בנפשם כדי שלא
יפלו בידי הרומאים.

 רבן יוחנן בן זכאי

אחד מן המעטים שיכלו לפעול בגלוי תחת הכיבוש הרומי היה ריב"ז
שנמנה עם המתונים שהסתייגו מן המרד.
ריב"ז כהן במוצא, שימש לפני החורבן כמשנה לראש הסנהדרין,
ובשלביו האחרונים של המצור נמלט בסתר מירושלים.
לפי המסורת התלמודית הסגיר עצמו לידי הקיסר אספסינוס וביקש
ממנו את "יבנה וחכמיה" ואת "השושלת של רבן גמליאל". לאחר דיכוי
המרד התקבצו ביבנה כמה חכמים, ויחד עם ריב"ז הקימו בה מחדש את
הסנהדרין.
עתה קבע בית-דין שביבנה את זמן ראשי החודשים, החגים, המועדים
ועיבור השנים, והיה עקב כך למרכז ההנהגה של כלל ישראל. התקנות
שנקבעו ביבנה נועדו לאפשר אורח-חיים יהודי תקין אף בהעדרו של
המקדש. ריב"ז ביטל כמה מנהגים - כמו נטילת לולב ותקיעת שופר,
שהיו קשורים במקדש - והתאימם למציאות החדשה. כך גם בעניין
הגרים: בימי הבית חלו על הגר שלוש חובות - מילה, טבילה וקורבן.
לאחר חורבן הבית לא ניתן היה לקיים את חובת הקורבן, ולכן נקבע
שגרים יפרישו רבע דינר, והוא יישמר עבור הקורבן, עד שיבנה בית
המקדש. ריב"ז ביטל גם את חובת שפם התשלום "מפני התקלה" - שמא
ייכשלו בכספים שהוקדשו ויוציאו אותן למטרות חולין. תקנה זו
סייעה לכך, שתנועת ההתגיירות לא פסקה.
פעילותם של חכמי יבנה התרכזה בשיקום חיי הרוח והפולחן הדתי -
ולא נגעה בענייני ממון או בכינון קשרים עם תפוצות ישראל. ההקף
המצומצם של פעילותם מוסבר הן בהגבלות, שהטיל השלטון הרומי, הן
בשל הימנעותם של חכמים רבים לשתף פעולה עם ריב"ז. בריחתו של
ריב"ז מירושלים הנצורה הקימה לו מתנגדים רבים, שהביאו לבסוף
לפרישתו מהנשיאות.

 גורמי המרד

דיכוי המרד הגדול זרע הרס וחורבן, ואלה הולידו הלכי-רוח
חדשים. ההנהגה ניסתה להביא את העם להשלמה עם השלטון הרומי,
ובכך להבטיח את קיומו; לעומתם המשיכו רבים לקוות למיגורה של
רומא ולצפות לבואו של המשיח, שיביא לגאולה מדינית ולבניית
המקדש מחדש.
הציפייה לביאת המשיח והתקוה למיגורה של רומא ניזונו גם ממצבם
הכלכלי-חברתי של יהודי ארץ-ישראל. לאחר החורבן איבדו איכרים
יהודים לא מעטים את קרקעותיהם. אלה עברו לידי אנשי צבא רומאים,
בני אצולה ומשתפי פעולה יהודים, והאיכרים הפכו לאריסים
בנחלותיהם שלהם. כן הוטל על היהודים מס מיוחד, "המס היהודי",
ומיסים נוספים ששולמו בכסף, בעבודות כפייה ובאספקה לצבא הרומי.
כל אלו עוררו איבה לרומאים.
התסיסה נגד רומא הגיעה לשיאה בשנת ,130 בעת ביקורו של
אדרינוס באיזור. שתיים מפעולותיו פגעו בלב ליבה של היהדות:
האחת - איסור המילה, שהטיל על היהודים במסגרת האיסור הכללי על
עיקור וסירוס; והאחרת - התחלת בנייתה של ירושלים כעיר
רומית-אלילית, שבמרכזה עתיד לעמוד מקדש יופיטר, ושינוי שמה
ל"איליה קפיטולינה".לגבי היהודים היו פעולות אלה בחזקת "ייהרג
ובל יעבור", ואל האוירה המשיחית והציפיות למיגורה של רומא
נוספה עתה השאיפה לשמור על ייחודם היהודי ועל עצמאותם וקיומם
הלאומי".

 מהלך ותוצאות המרד

הידיעות על מהלך המרד לוקות בחסר, אך ידוע שקדמו לו הכנות
קפדניות: חרשי ברזל יהודים פגמו במתכוון בנשק, שהוזמן אצלם
על-ידי הרומאים, וכך נשאר הנשק בידיהם. בכפרים הרריים הוכנו
בסתר ביצורים, ונחצבו מערכות של מנהרות תת-קרקעיות.
המרד פרץ בשנת ,132 לאחר שאדרינוס עזב את ארץ-ישראל, והסתיים
ב-.135 בראשו עמד שמעון בן כוסיבה, והוא הכריז על גיוס כללי
ביהודה. שמעון זכה בהכרתם ובגיבוים של מקצת החכמים, ובראשם עמד
ר' עקיבא, שהכריז עליו כעל מלך המשיח. אין ספק, שדבריו עוררו
חוגים נרחבים בעם לתמוך במרד. לפי הסברה, דרש עליו ר' עקיבא את
הפסוק "דרך כוכב מיעקב" )במדבר כד יז(, ומכאן כינויו
"בר-כוכבא".
מעטות הן הידיעות על דמותו של בר-כוכבא, ואפילו לגבי שמו
קיימת אי-בהירות. במקורות הנוצריים הוא מוצג באור שלילי ביותר,
כאכזר ומאחז-עיניים. לעומת זאת, מפליגים חז"ל בדברי שבח
והתפעלות לגבורתו של האיש, לכוחו ולאופיו התקיף. מן האגרות,
ששלח למפדי צבאו, מצטיירת דמותו של מנהיג אחראי ובעל כושר
ארגון מעולה. אדיקותו והקפדתו על שמירת המצוות במחנהו אפשרה,
ככל הנראה, את הקשר בינו לבין החכמים והסנהדרין.
המרד פרץ לפתע ובעוצמה רבה; הרומאים, שלא הבחינו כלל בנעשה,
הופתעו. הנציב טיניוס רופוס לא הצליח במאמציו להכניע את
בר-כוכבא ואנשיו, שנקטו שיטת לוחמה זעירה )גרילה(, והזעיק
תגבורת מסוריה וממצרים; אך בר-כוכבא גבר אף על אלה, בעקבות
הכשלונות פינה רופוס את ירושלים, והיא עברה, ככל הנראה, לידי
המורדים.
מצבו הקשה של חיל-המצב הרומי ביודיאה בשלביו הראשונים של
המרד עורר את אדרינוס לתגובה נמרצת. הוא קרא לבכיר מפקדיו,
נציב בריטניה יוליוס סוורוס, העמיד לרשותו כוחות צבא גדולים
והטיל עליו את הלחימה. סוורוס פיצל את כוחותיו ליחידות קטנות,
ואלה בודדואת מבצרי המורדים ואת כפריהם, עד שכבשום אחד-אחד.
ירושלים שבה ונכבשה, ופליטי המורדים נסוגו לביתר. בזכות מיקומה
הטופוגרפי-אסטרטגי וביצוריה יכלו המורדים לעמוד במצור זמן רב,
אך לבסוף נפלה גם ביתר. שרידי הלוחמים נמלטו למערות במדבר
יהודה, אך גם שם השיגום הרומאים.
תוצאות המרד היו מרות מאוד. מאות אלפי אנשים נספו בקרבות,
ברעב ובמגפות, ורבבות נמכרו לעבדות. יהודה כמעט שנתרוקנה
מתושביה היהודים. שמה של הפרובינקיה יודיאה שונה ל"סוריה
פלסטינה", וירושלים הפכה לקולוניה רומית. אוכלוסיה נוכרית
יושבה בירושלים, וליהודים נאסרה אף הכניסה אליה. נוסף על כך
הוטלו על היהודים גזרות-שמד.
מרכז הכובד של החיים היהודיים עבר מיהודה לגליל, שלא נפגע
במרד. שם החלה הנהגת ה"חכמים" לשקם שוב את ההריסות.

                     
עוד פרטים על העבודה\ סיכום :
שולח: אני
מתאים לכיתה:
מקצוע: היסטוריה
אם אהבתם את העבודה\סיכום תנו לו לייק ושתפו


:עוד עבודות וסיכומים באותו מקצוע שבחרתם , תוכלו לקחת השראה ושורות לכתיבה גם מהן
התמוטטות האימפריה הרומית
התמוטטות האימפריה הרומית
סיכום על התמוטטות האימפריה הרומית ועליית הנצרות
סיכום על התמוטטות האימפריה הרומית ועליית הנצרות
עבודה על יוון העתיקה
עבודה על יוון העתיקה
אתונה הקדומה
אתונה הקדומה
המהפכה המדעית
המהפכה המדעית
פילוסופים ומתמטיקאים יוונים - יחידת יוון העתיקה
פילוסופים ומתמטיקאים יוונים - יחידת יוון העתיקה
מלכים הלניסטים בארץ ישראל
מלכים הלניסטים בארץ ישראל
אלכסנדר מוקדון
אלכסנדר מוקדון
מידע על רומא
מידע על רומא
מרד בר כוכבא
מרד בר כוכבא

** שימו לב אנו נגד העתקת עבודות , מאגר העבודות הוא בשביל לראות עבודות אחרות לרפרנס ואולי לקחת מעט מידע פה ושם אבל אסור להעתיק עבודה שלמה**
כמו כן העבודות נשלחות על ידי הגולשים ואין לנו אפשרות לבדוק את אמינותן של כל העבודות לכן מומלץ לבחון את אמיתות המידע במקורות נוספים באינטרנט
מקווים שהפינה מאגר העבודות וגם סיכומים עזרו לכם להתכונן למבחנים להתכונן לבגרות או לחסוך כסף של מורה פרטי או מורים פרטיים במקצועות השונים , בהצלחה בלימודים

עוד קטגוריות של עבודות מוכנות וסיכומים שאולי תרצו לראות
עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות מוכנות בספורט | עבודות בגיאוגרפיה
© כל הזכויות שמורות יויו אתר משחקים ופנאי לילדים ונוער 2020

תפריט טקסט : משחקים | בדיחות | משחקי בנות | סרטונים | ארץ עיר אונליין | פאזלים | דפי צביעה אונליין | חידות | תמונות מגניבות | רקעים | תנ"ך אונליין |
משחקים לאייפון | יויופדיה | הכנה לכיתה א | מאגר הידע | תשבצים | תשובות לארץ עיר | חיפוש בתנ"ך | מאגר שמות | אשליות אופטיות | כלים שימושיים |
משחקים אונליין | שאלונים | מדריכים | ברכות בעברית | משחקים חינם | אתרים לילדים | משחקים יפים | משחקים חדשים | טריוויה | דפי צביעה | תפזורות |
פתרונות לתשבצים | משחק באבלס | היומן של יויו | תאריכים מיוחדים | חרוזים למילים | מילון עברי אנגלי | משפטים | תמונות מצחיקות | יצירה לילדים | תקנון