עבודות וסיכומים ראשי | עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות בספורט

עבודה על ההגירה היהודית


ההגירה היהודית ההמונית בשלהי המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20

.1 מהם הגורמים להגירה?

א. הפרעות נגד היהודים היו גורם שחף את היהודים להגירה. לא בכדי בשנים
של פוגרומים תכופים ואכזריים, גדלה ההגירה להיקפים ניכרים. למשל,
בשנים 1904-1908 הגיעו לארצות הברית 642 אלף יהודים - בתקופת זמן של
חמש שנים בלבד. לגביהם לא היה זה שינוי מקום בלבד, כי משעה שדרכו על
אדמת אמריקה נשתחררו מעולם האפליות והרדיפות, שאיימו עליהם בארצות
מוצאם.

ב. גורם חשוב אחר קשור היה לתנאים הכלכליים. נתונים דמוגרפיים מעמיקים,
ובראשם ריבוי האוכלוסיה, שהעלה את יהדות מזרח אירופה מ-1.3 מליון נפש
בתחילת המאה ה-19 ל-6.8 מיליון נפש בסוף המאה, הציב לפני היהודים
שאלה טרגית של קיום, פשוטו כמשמעו.
ההתפתחות הכלכלית של מזרח אירופה לא סיפקה את צורכי הפרנסה של
היהודים, ואילו המדיניות של ממשלת רוסיה מנעה מהיהודים דריסת רגל
בערי חרושת החדשות, לא הניחה להם להאחז בקרקע, והכבידה עליהם בגזרות.

ג. האידיאולוגיות הפוליטיות החדשות, בייחוד כפי שיוצגו על ידי התנועה
הציונית והסוציאליסטית, שהמרידו את הנפש נגד אורחות החיים המקובלים,
הצרים והמעיקים, ועודדו בקשת חיים חדשים במשטר של חירות.

ד. שלטונות רוסיה נקטו עמדה סבילה ביחס להגירה ורמזו במפורש - "אם סגור
לפני היהודים הגבול המזרחי, הרי פתוח לפניהם הגבול המערבי". השלטונות
התירו למאות אלפי יהודים לחצות את גבולה ואחרי 1905 הורדו ועדי-הגירה
להחזיק משרדי הגירה בכמה וכמה ערים.

ה. שכלול אמצעי התחבורה הקל על ההגירה. ב-1880 כבר עמדו לרשות המהגרים
מסילות ברזל וקווי ספנות סדירים. תוך שבועיים יכול היה מהגר להשלים
מסעו מאירופה המזרחית - בנוחות ובבטיחות, עד נמל ניו-יורק.

ו. כשבוחנים את סיבות ההגירה לא די להביא בחשבון את הגורמים המניעים אדם
לעזוב את ארץ מולדתו; יש להתחשב גם בתנאי ארצות הקליטה, עד כמה יש
בתנאים אלה למשוך את הבאים או לדחותם.
שערי ארצות הברית היו פתוחים בימים ההם לכל מהגר ולשם היגרו מאות
אלפים מבני העמים השונים. בארץ שבה כל אדם היה בן-חורין לחיות בדתו
ובאמונתו ובה ניתן חופש לכל איש לנסות את מזלו בכל עסק ומלאכה, הפכה
ארצות-הברית למקלט להמוני יהודים. כמו כן, ארצות-הברית עמדה בשלבי
בינוי ופיתחו ועל סף תקופה של שגשוג תעשייתי כביר והייתה לגורם מושך
לכל אלה ששאפו לעזוב את אירופה.

.2 תאר את היקפה, כיווניה ואופיה של ההגירה.

ההגירה ההמונית של היהודים מרוסיה, רומניה וגיליציה אל ארצות הברית בסוף
המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20 לא הייתה מסודרת ומתוכננת, אלא מעין
"נדידה של בהלה". אלפים רבים של יהודים, משפחות-משפחות על מטלטליהן
המעטים, התרכזו בערי גבול וערי חוף והתגוללו בהן ימים ושבועות עד שעלו
לספינות בדרכם אל "העולם החדש", בו קיוו למצוא שפע וחירות.

גלי ההגירה שהביאו מליוני יהודים לאמריקה, הצילו את היהודים מכלייה.
מכאן שחשיבות ההגירה לגבי גורל היהודים היא יחידה במינה. אין עם שההגירה
מילאה בתולדותיו תפקיד מכריע כזה. בעמים אחרים הקלה ההגירה את תנאי
החיים הכלכליים של ההמונים, ואילו בחיי היהודים היא הביאה בכנפיה הצלה
ממש. יש לשים לב כי אחרים יכלו כשרצו בכך, לחזור לארצות מוצאם, ואילו
בשביל היהודים לא היתה בדרך-כלל כל חזרה.

.3 הסבר מדוע הפכה ארה"ב ליעד הגירה עיקרי של המהגרים היהודים בשנים אלו.

ארה"ב הפכה ליעד הגירה עיקרי של המהגרים היהודים כיוון שארצות הברית כבר
היו קיימים קיבוצים יהודיים ותיקים יותר.

הוותיקים שבניהם היו יוצאי ספרד ופורטוגל, שנאחזו כאן עוד בתקופת
ההתיישבות הראשונה, במאות ה-17 וה-.18 הם הסתגלו לאורח החיים האמריקני,
סיגלו להם את מנהגי המקום ולמדו את הלשון והתרבות של הסביבה. במרוצת
הזמן ניתקו את קשריהם עם אחיהם ביתר הארצות וקיימו מוסדות
קהילתיים-דתיים משל עצמם. בדרך כלל נמנו עם האמידים והתפרנסו מעסקי
כספים, ממסחר וממפעלי תעשייה שהקימו.

במחצית הראשונה של המאה ה-19 החלה הגירת יהודים מגרמניה ואוסטריה,
שהגיעה לשיאה בתחילת שנות ה-,50 בעקבות השפל הכלכלי והדיכוי המדיני לאחר
המהפיכות של ,1848-1849 והישוב היהודי באמריקה לבש במהרה צורה גרמנית -
בלשונו, בביטויו ובאורח חייו.

אף כי רבים מיהודי גרמניה עסקו במלאכה כלשהי באירופה, רק מעטים המשיכו
בעיסוקם הקודם בארצות הברית, ותחת זאת נמשכו לרוכלות - פרנסה מייגעת
שהכנסתה מרובה. הרוכל היהודי ירש את מקומו של "הרוכל היאנקי" בכפרים.
צעירים, שקיבלו סחורה באשראי, בעיקר מבתי מסחר סיטוניים שבבעלות יהודים
בערים, הציעו למכירה כלי בית ומיני סידקית ותכשיטים זולים לאיכרים
המבודדים בחוותיהם. וכאשר התחילה הנדידה לקליפורניה ב-1839
)"הבהלה לזהב"( נעשו יהודים ספקים למחנות הכורים. תחילה היו הרוכלים
נושאים את מרכולתם בצרור על שכמם, אחר כך רכשו להם סוס ועגלה, ובסופו של
דבר היו צוברים קצת ממון ופותחים חנות באחת העיירות או הערים. יש מהם
שהרחיבו חנות קטנה לחנות גדולה, וחנות לשרשרת חנויות או לחנות כלבו. כך
הצליחו יהודי גרמניה לחדור אל השכבות העליונות של המעמד הבינוני.

שנות ה-70 היוו נקודת מעבר בתולדות ההגירה היהודית לארצות הברית. משנות
ה-70 הייתה ארצות-הברית כוח מושך עיקרי ליהודי אירופה המזרחית, ותוך זמן
קצר קם כאן קיבוץ יהודי עצום, שפיתח מוסדות קהילתיים מגוונים וחיי תרבות
עשירים ויהדות ארצות-הברית הפכה מאז לגדולה בתפוצות ישראל.

.4 תאר את המאפיינים החברתיים הכלכליים של המהגרים היהודיים לארה"ב והסבר
כיצד השפיעו מאפיינים אלו על קליטתם.

יהודי מזרח אירופה שהיגרו לארצות הברית היו רבים מכדי שיוכלו להתפזר על
פני המדינה, כפי שעשו בשעתם יהודי גרמניה, והם הגיעו לאחר שאזורי הספר
כבר היו מיושבים. על כל פנים לא היתה להם נטייה להתפזר על פני הארץ, והם
השתקעו בכמה מן הערים הגדולות ביותר, בריכוזי מגורים אתניים מובהקים.

הם התיישבו בדרך כלל בערי המסחר והחרושת הגדולות של צפון-מזרח )בראש
ובראשונה בניו-יורק, ולאחריה - פילדלפיה, בוסטון ובלטימור( והמערב
התיכון )שיקגו במיוחד וכן קליבלנד, דטרויט, סנט לואיס, מיניאפוליס,
מילווקי ופיטסבורג(. מעטים מאוד השתקעו בדרום, שעדיין היה גזעני, חקלאי
וכפרי בעקרו.

המהגרים היהודים ממזרח אירופה התגודדו בשכונות עירונויות נבדלות, רובן
שכונות סמוכות למרכזה של העיר. הרחובות שבהם התגוררו נעשו יהודיים כמעט
לחלוטין. היידיש שלטה בשכונה, ואווירת שבת ומועדי ישראל העידה על
תושביה.

קשים היו חבלי ההסתגלות של המהגרים היהודים לחיים החדשים. רובם ככולם
היו מחוסרי אמצעים וחסרי כל הכשרה מקצועית. ברובם היו המהגרים יוצאי
עיירות קטנות במזרח אירופה שפרנסתם היתה על המסחר הזעיר, על הרוכלות
והמלאכה, מהם גם חובשי בית-המדרש, מטופלים במשפחות גדולות - נתקלו
באמריקה במציאות חדשה ובתנאי חיים שונים תכלית שינוי מאורח חייהם הקודם.

רבים מקרב מנהיגי יהודי גרמניה בארצות הברית ראו בהגירה החדה איום על
חיי היהודים באמריקה. הם חששו פן יסכנו אלה את מעמד היהודים בחברה,
יעוררו אנטשמיות ולבסוף יהרסו כל מה שנוצר בידי המהגרים הוותיקים
למשתקעים בארצות הברית, בעיקר לזרוז ההסתגלות לסביבה החדשה. ובמקומות
שונים יזמו הקמת "חברות סיוע למהגרים יהודים" למען הקל עליהם את הקליטה
בעבודה ובחברה.

הרוכלות שהיתה לפני מקצוע יהודי, ירד ערכה ככל שהתפשטה רשת ארצית של
חברות למסחר קמעוני ולהזמנות בדואר. הענף החדש העיקרי בתעסוקתם של
המהגרים ממזרח אירופה היתה תעשיית הבגדים שנתרחבה במהירות גדולה.
פועלים יהודים החלו לנהור לענף זה בשנות ה-80 של המאה ה-.19 עשור אחד
אחר כך כבר היו שליטי הענף הזה, לאחר שהאומנים הגרמנים, האירים והאנגלים
שקדמו להם, עזבו את המקצוע כמעט כליל. לפי אומדנים שונים, היוו היהודים
למעלה מ-%80 מכלל העובדים במקצועות המחט בניו-יורק.

המהגרים היהודים חדרו לענף ההלבשה במספר רב כל-כך, משום שהיה מצוי בהישג
יד, לא הצריך הכשרה מרובה ואיפשר להם לעבוד במחציתם של מהגרים יהודים
אחרים. כמו כן, היתה זו תקופת התפשטותה הגדולה של תעשיית ההלבשה כולה
באמריקה. על ידי הייעול הגדל והולך של דרכי ייצור המוני והורדת מחירי
הבגד הקמעוני שנתאפשרה בכך, הצליחה תעשייה זו ליצור שוק צריכה המוני
באמת.

מאחר שתעשייה זו מורכבת היתה ברובה ממפעלים קטנים, הרבתה לסבול מהתחרות
פרועה, משינויי-פתאום בתחומי ההיצע והביקוש ומפשיטות רגל תכופות. שיטת
הקבלנות שהתפשטה בתעשייה זו, היא שיצרה את דפוסיה האירגוניים של העבודה
הזאת שהתאפיינה בשיעור גבוה של שעות עבודה ביום ובתנאים פיסיים קשים
במקום העבודה. הניצול של העובדים, בייחוד נשים, הגיע לעתים למדרגה שקשה
לתארה. העובדים היו אנוסים להשכיר עצמם בעד כל שכר שהוא, מאחר שהזרימה
המתמדת של מהגרים חדשים יצר "חיל מילואים תעשייתי" שכמעט אין לו סוף. לא
לחינם כונו בתי המלאכה לייצור בגדים בשם "סדנות זיעה" וכל משטר העבודה
הזה - בשם "משטר הזיעה".

עם הזמן החלו מאבקים לשינוי התנאים הקשים: נוסדו אגודות מקצועיות,
ובמאבקים מקצועיים שכללו שביתות ממושכות שופרו תנאי העבודה.
"שיטת הזיעה" פינתה את מקומה לתנאי עבודה משופרים יותר ורמת חייהם של
העובדים עלתה.

.5 לפניך רשימה של שמות ארגונים: "בני ברית", היא"ס, הוועד היהודי
האמריקאי, ג'וינט - בחר בשניים מהם והסבר מה היו מטרותיו של כל אחד.

"בני ברית" - בשנת 1843 יסדו יהודים יוצאי גרמניה את ארגון "בני ברית".
לפי חוקתו "בני ברית קיבל עליו את השליחות לאחד את היהודים בפעולה
לקידום טובתם העליונה וטובת האנושות; לפיתוח ולעילוי תכונות הרוח ומידות
המוסר של בני דתנו; להשרשת העקרונות הטהורים של אהבת הבריות, שמירת
הכבוד והמסירות למולדת; לתמיכת המדע והאמנות; להקלת מצוקתם של העניים
והנצרכים; לביקור ולטיפול בחולים; להחשת הצלה לנפגעי רדיפות; לפרנסתם
ולהנהגתם ולסיועם של האלמנות והיתומים על-פי עקרונות האנושות הכוללים
ביותר". תרומתו וחשיבותו של הארגון ניכרה מאוד בתקופת קליטת המוני
המהגרים היהודים ממזרח אירופה.

היא"ס )- (Hias בשנת 1887 התאחדו ועדי סיוע מקומיים להסתדרות כוללת בשם
"חברה לעזרה למהגרים יהודים" )Hebrew Immigrants Aid society ובראשי
תיבות - (Hias שנועדה לסייע בידי יהודים נתיני ארצות-הברית, להשיג
רשיונות כניסה בשביל קרוביהם שבאירופה ולעזור להם בצעדיהם הראשונים בארץ
החדשה, ולהילחם בחוקים המגבילים את אפשרויות ההגירה של יהודים מארץ
לארץ.

.6 בחר בשניים מבין שלושת הזרמים הדתיים העיקריים שהתגבשו בארה"ב והסבר את
ההבדלים בניהם מבחינתם גישתם למצוות הדת ומבחינת יחסם להשתלבות בחברה
האמריקאית.

התגברותה של ההגירה היהודית מגרמניה בשנות ה-40 גרמה להתפתחותה של עדה
רפורמית בארצות-הברית. עם התפשטותה של המדינה מערבה גדל הפיזור של
היהודים בארצות הברית, וכתוצאה מפיזור זה וכן בהשפעת הנטייה לטמיעה של
היהודים הגרמניים הוותיקים בארץ, הלכה המסורת היהודית ונתרופפה. תופעה
זו שימשה רקע מתאים להנהגתה של הרפורמה הגרמנית-יהודית בארצות הברית
על-ידי הרבנים שבאו מגרמניה - אם כאמצעי להחזיק את היהודים ביהדותם,
יהדות שאין בה משום עול כבד, שהרי היא מקילה בקיומן של המצוות
המעשיות - ואם כאמצעי להתאים את עצמם לרקע האמריקני ולא להתבלט ביותר
ביהדותם. בדומה לרפורמה בגרמניה, התאמצה גם הרפורמה באמריקה להדר את בתי
התפילה, לתת צורה חדשה לפולחן הדתי, להשתמש בלשון המדוברת בפולחן ולצמצם
את מקומה של העברית בתפילה. הרפורמה התפשטה עד כדי כך, שב-1880 רק 12
מתוך 200 בתי הכנסת, שאנו יודעים על קיומם בארצות הברית, נחשבו כעומדים
מחוץ למסגרתה של התנועה הרפורמית. התארגנות דתית אחרת היתה במסגרת הזרם
הקונסרבטיבי - סביבו התרכזו כל אלה אשר ביקשו למצוא פשרה בין הדת
והמסורת לבין אורח החיים והדעות של הזמן החדש. על-פי עקרון זה השתדלו
הרבנים השייכים לזרם זה לפתור בעיות עקריות של דת ישראל ולהתאים צרכי
מסורת אל המציאות האמריקנית. היהדות הקונסרבטיבית גיבשה את מוסדותיה, לא
בעקבות מחלוקת עם האורתודוכסיה, אלא מתוך מאבק עם הרפורמה. מייסדי הזרם
הזה התייצבו נגד ביטול הדפוסים והעיקרים על היהדות המסורתית, ותבעו
זהירות בכל נסיון לשנות את המנהגים המסורתיים. הם גילו נטייה להשלים עם
מגמות חדשניות, אך לא הניחו לפגוע בכמה עיקרים בסיסיים - השימוש בלשון
העברית בתפילה, שמירת שבת ודיני כשרות והתקווה המשיחית.

עם תחילתה של ההגירה היהודית ממזרח אירופה חוזקה היהדות המסורתית -
האורתודוכסית. רבים מבין המהגרים היהודים היו יהודים אדוקים ביהדות
המסורתית האורתודוכסית - הרבנית, וכל סטייה מן המסורת הדתית הייתה
בעיניהם כפירה.
                         
עוד פרטים על העבודה\ סיכום :
שולח: ניסים
מתאים לכיתה:
מקצוע: אזרחות
אם אהבתם את העבודה\סיכום תנו לו לייק ושתפו


:עוד עבודות וסיכומים באותו מקצוע שבחרתם , תוכלו לקחת השראה ושורות לכתיבה גם מהן
עבודה על חיים ויצמן
עבודה על חיים ויצמן
העלייה השניה
העלייה השניה
עבודה על צום י' בטבת
עבודה על צום י' בטבת
הלל ושמאי במחלוקת - האם לגייר, וכיצד? (ספר: שבילי תרבות)
הלל ושמאי במחלוקת -  האם לגייר, וכיצד? (ספר: שבילי תרבות)
עבודה על ההגירה היהודית
עבודה על ההגירה היהודית
עבודה מוכנה באזרחות
עבודה מוכנה באזרחות
עבודה על הרצל
עבודה על הרצל
מהי דמות מופת?
מהי דמות מופת?
גלות בבל
גלות בבל
עבודה על יצחק רבין
עבודה על יצחק רבין

** שימו לב אנו נגד העתקת עבודות , מאגר העבודות הוא בשביל לראות עבודות אחרות לרפרנס ואולי לקחת מעט מידע פה ושם אבל אסור להעתיק עבודה שלמה**
כמו כן העבודות נשלחות על ידי הגולשים ואין לנו אפשרות לבדוק את אמינותן של כל העבודות לכן מומלץ לבחון את אמיתות המידע במקורות נוספים באינטרנט
מקווים שהפינה מאגר העבודות וגם סיכומים עזרו לכם להתכונן למבחנים להתכונן לבגרות או לחסוך כסף של מורה פרטי או מורים פרטיים במקצועות השונים , בהצלחה בלימודים

עוד קטגוריות של עבודות מוכנות וסיכומים שאולי תרצו לראות
עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות מוכנות בספורט | עבודות בגיאוגרפיה
© כל הזכויות שמורות יויו אתר משחקים ופנאי לילדים ונוער 2019

תפריט טקסט : משחקים | בדיחות | משחקי בנות | סרטונים | ארץ עיר אונליין | פאזלים | דפי צביעה אונליין | חידות | תמונות מגניבות | רקעים | תנך אונליין | משפטים
תקנון | משחקים לאייפון | משחקים לפלאפון | הכנה לכיתה א | קניות | תשבצים | תשובות לארץ עיר | חגים | עבודות מוכנות | אשליות אופטיות | כלים שימושיים | תמונות מצחיקות
משחקים אונליין | שאלונים | מדריכים | ברכות בעברית | משחקים חינם | אתרים לילדים | משחקים יפים | משחקים חדשים | טריוויה | דפי צביעה | תפזורות | יצירה לילדים | היומן של יויו