עבודות וסיכומים ראשי | עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות בספורט

נביאי שקר בתנ"ך


עבודה זו בוחנת את סוגיית נביאי השקר בתנ"ך.

מעמד הר סיני היה המקום הראשון והאחרון בו דיבר אלוהים
ישירות לעם כולו. לאחר מעמד מרשים זה, בחר ה' למסור את דבריו
לעם דרך נביאים. מכאן חשיבותם הרבה. הנביאים היו שליחי האל,
עושי דברו ומקשרים בין האל לבין העם.

אולם בתנ"ך אנו עדים לתופעת נביאי השקר, ועליהם אמקד את
עבודתי. השאלות שאליהן אתיחס בעבודה זו הם: מי הם נביאי
השקר? מהם הסיבות להופעתם? ומה היה היחס בינם לבין נביאי
האמת המיצגים את האל? על השאלות האלה אענה ע"י הפרקים הבאים:

(1 נבואת השקר כנסיון - האם נביאי השקר פועלים למען נסיון
אלהי שנועד לבחון את יכולת השיפוט של העם או שמא הם פועלים
באופן עצמאי וללא קשר לה'.

(2 אפיונה של נבואת השקר -דמותם של נביאי השקר כפי שהצטירה
בתנ"ך.

(3 לאחר שבדקתי מי הם נביאי השקר ומה תפקידם בתנ"ך, אבדוק
את העימות המתמשך בין ירמיה לבין נביאי השקר, כמודל למאבק
בין נביאי שקר לנביאי אמת.


הבעיתיות בעבודה זו היא המחסור במקורות אוביקטיביים על מנת
לשקף באופן אמיתי את נבואת השקר. המקור המלא היחידי לנבואת
השקר הוא התנ"ך בו מדובר על נביאי השקר בצורה מגמתית שלילית.
התנ"ך רואה בנביאים אלה את אויביו הגדולים ביותר, והוא מוקיע
אותם וקובע את עונשם למות.

פרק א'
נבואת השקר כנסיון האל.

מטרת הנסיון במקרא היא לבחון את דרכי ההתנהגות של האדם
והעם ע"י אלהים או כפי שנכתב במקרא: "למען אנסינו הילך
בתורתי אם לא" )שמות ט"ז, ד'( "לנסותך לדעת את אשר בלבבך
התשמר מצותיו אם לא" )דברים ח, ב'( יש עוד צד שווה בכל
הנסיונות האלה והוא בהקשר שבו נאמרו. בכל מקום בו נאמר כי
אלהים ניסה מישהו ישנה איזו תמיהה, אם בהשתלשלותם של
המאורעות ואם במעשה הנסיון עצמו. ובכל מקום בא הנסיון כדי
לבאר את התמיהה.1 התמיהה היא מדוע האל הכל יכול לא מגרש
ומשמיד את כל אויבי הישראלים, שהרי אין לכוחו גבול? התשובה
לכך ניתנת בספר שופטים: "ויעל מלאך ה' מהגלגל אל הבכים
ויאמר...ואתם לא תכרתו ברית לישבי הארץ הזאת מזבחותיהם תתצון
ולא שמעתם בקולי מה זאת עשיתם. וגם אמרתי לא אגרש אותם
מפניכם והיו לכם לצדים ואלהיהם יהיו לכם למוקש." )שופטים ב'
א-ד( כלומר מלאך ה' מדגיש כאן, כי אלהים מודע לכך, שבני
ישראל יכרתו בריתות עם עמים זרים, אך מדגיש, כי אותם עמים הם
למעשה מוקש או מכשול בו נעזר ה' לנסות את העם.

--------------------------------------------------------
-1 ליכט יעקב,ערך "נסיון", מתוך האנצק' המקראית כרך ה',
הוצאת מוסד ביאליק ירושלים, עמ' .879
לאחר פסוקים אלה ממשיך הפרק ומראה את התגשמות נבואתו של
המלאך: "וכל הדור ההוא נאספו אל אבותיו ויקם דור אחר אחריהם
אשר לא ידעו את ה' וגם את המעשה אשר עשה לישראל ויעשו בני
ישראל את הרע בעיני ה' ויעבדו את הבעלים... ויחר אף ה'
בישראל ויתנם ביד השוסים וישסו אותם וימכרם ביד אויביהם...
ויאמר יען אשר עברו הזה את בריתי אשר צויתי את אבותם ולא
שמעו לקולי, גם אני לא אוסיף להוריש איש מפניהם מן הגויים
אשר עזב יהושע וימת. למען נסות בהם את ישראל השמרים הם את
דרך ה' ללכת בהם כאשר שמרו אבותם אם לא. וינח ה' את הגויים
הללו לבלתי הורישם מהר לא נתנם ביד יהושוע." )שופטים ב' י-
כג(.

לדעתי, המסקנה מכך שהנסיון האלהי נועד לחנך ולהכשיר את עם
ישראל להמשך המלחמה באויבי ה'. ה' לא מגרש את העמים אל מנת,
שישמשו כמכשיר ביד ה' לשם לנסיון של העם. כך מפרש י. אליצור,
בדברו על פס' כ"ב: "הניחם ה' ולא נתנם בידי יהושע... אם
ישמרו אזי יגרש ה' אותם מפניהם כאשר דיבר ללכת בהם בחקי דרך
ה' אם לא-לא יוסיף ה' להורישם."1

נמשיך בנושא הנסיון ונראה כי ליכט מדגיש כי: "עניין הנסיון
הוא בחינת האדם או האל ותכלית הבחינה היא הסרת ספק אם יש
לנבחן באמת תכונה המיוחסת לו. דוגמאות פשוטות לנסיון בני אדם
הן בסיפור מלכת שבא שניסתה את שלמה בחידות: "ומלכת שבא שומעת
את שמע שלמה לשם ה' ותבוא לנסותו בחידות" )מלכים א' י, יא'(
כלומר בחנה את חכמתו.2
--------------------------------------------------------
-1י. אליצור, ספר שופטים, הוצאת מוסד הרב קוק עמ' לב'
-2ליכט עמ' 880
הסיפור על מלצר נבוכדנאצר, שניסה להאכיל את דניאל ואת
חבריו זמן מה זרעונים בלבד, כדי לבחון עם אכן ישמרו על מראם
הטוב על אף האוכל הדל: "ויאמר דניאל אל המלצר אשר מינה שר
הסריסים על דניאל חנניה משאל ועזריה נסה נא את עבדיך ימים
עשרה ויתנו מן הזרעים ונאכלה מים ונשתה" )דנ' א, יא-טו(.

אך הכתובים המספרים על בני האדם שניסו זה את זה מעטים הם.
ברוב המקומות על הנסיון במקרא מדובר על אלהים שניסה את האדם,
או על האדם, שניסה את אלהים והאדם לפעמים מוצג כיחיד ולפעמים
כעם ישראל כולו" מוסיף ליכט.1

נמשיך לראות את רעיון הנסיון גם בפרק ג' של ספר שופטים בו
ניתנת רשימת העמים, שנועדו ע"י ה' לנסות את ישראל: "ואלה
הגויים אשר הניח ה' לנסות בם את ישראל את כל אשר לא ידעו את
כל מלחמות כנען. רק למען דעת דרות בני ישראל ללמדם מלחמה רק
אשר לפנים לא ידעום" )פרק ג' פס' א-ב(. כלומר כאן מוסבר
הנסיון כדרך ללמד את בני ישראל מלחמה: "הגויים הנשארים היו
מלומדי המלחמה וברבות הימים למדו מהם ישראל את תכסיסיהם"
מפרש אליצור.2

בפס' ד' בפרק זה ניתנת סיבה נוספת ועיקרית והיא: "ויהיו
לנסות בהם את ישראל לדעת הישמעו את מצוות ה' אשר ציוה את
אבותם ביד משה" )שופטים פרק ג' פס' ד(. כלומר הנסיון נועד
בעיקרו להיות מכשיר בדיקה בידיו של ה' לבחון את האדם ויכולתו
לעמוד בתורתו ומצוותו של ה'.
--------------------------------------------------------
-1ליכט, עמ' 879
-2י. אליצור, עמ' לב'
לאחר שבררתי את מטרת הנסיון, אפנה לנושא שלנו, שהוא קשר
הנסיון לנביאי השקר.

כאשר אנו מנסים לקשר את הנסיון עם נביאי השקר, אלינו
להתייחס בראש ובראשונה אל הפסוקים המופיעים בחוק הנביא אשר
בספר דברים: "כי יקום בקרביכם נביא או חולם חלום ונתן אליך
אות או מופת ובא האות והמופת אשר דיבר אליך לאמר נלכה אחרי
ה' אחרים אשר לא ידעתם ונעבדם. לא תישמע את דברי הנביא ההוא
כי מנסה ה' אלהיכם אתכם לדעת הישכם אוהבים את ה' אלהיכם בכל
לבבכם ובכל נפשכם" )דברים יג, ד(.

ע"פ פסוקים אלה מוצבים נביאי השקר כנסיון של האל את האדם.
נביאי השקר מוצגים כחולמי חלום, אשר אותם הציב ה' לעם על מנת
לנסות את נאמנותם לה'. כך שנשאלת השאלה האם נביאים אלה הם
שליחי האל שפועלים מרצונו, או סתם שרלטנים, רודפי בצע. תשובה
לכך ולמעשה גם סתירה לדברים יג' מובאת בספר ירמיהו בו נכתב:
"...שקר הנבאים נבאים בשמי לא שלחתים ולא ציויתים ולא דברתי
אליהם..." )ירמיהו יד' " ;(14כה אמר ה' צבאות אל תשמעו על
דברי הנביאים הניבאים לכם מהבילים המה אותכם, חזון לבם ידברו
לא מפי ה'" )שם כ"ג " ;(21לא שלחתי את הנביאים והם רצו לו
דיברתי אליהם והם ניבאו" )שם .(16

הנסיון לזהות לפיכך מי הוא שליח ה' ניתקל בקשיים רבים.
והשאלה הנשאלת היא, האם אכן ה' שלח את נביאי השקר כפי שנכתב
בספר דברים פרק יג', או שהם גורמים עצמאיים, אשר מנבאים ללא
כל קשר לה' ואף נגדו כפי שטוען ירמיהו, לעיל.


מצד אחד ההסבר לאותות והמופתים, שנביאי השקר מציגים כהוכחה
לקשרם עם ה' עשוי להתפרש בעובדה שה' יוצר את האותות על מנת
לנסות את העם. אך מה עם דבריו של ירמיהו, שסותרים לחלוטין את
דברים יג'? האם יתכן שירמיהו כאשר דיבר בשם ה' סתר את דברי
האל עצמו באותה נשימה עם קריאתו לנביאים אחרים שקרנים?

בעיה זו קשה להיפתר והיא תלויה בדרכי האמונה של כל אחד.
דעתי נוטה יותר לדברי ירמיהו, שכן ה' לא הגדיר את נביאי השקר
מעולם כשליחיו. לא יתכן שנביאי השקר דיברו דברי ה', ומכאן לא
מתקבל על הדעת שה' נטע דברי שקר בהם כדי להטעות את העם. ה'
מביא את נביאי השקר כניסיון ביודעו, שעם ישראל ילך שבי אחר
שקריהם, אך הוא פועל מתוך עקרון של "הכל צפוי והראשות נתונה"
) פרקי אבות ג' טו(. כלומר למרות הידיעה שהעם יכשל בנסיון
כפי שחוזה המלאך )ראה לעיל דברים יג'(, הוא מזהירו לבל ילך
אחרי הנביאים. כך שאם נחזור לירמיהו, נראה שהוא למעשה מדבר
בשם ה' אל העם תוך מחויבות לדברי תוכחה נגד העם, ולכן אינו
יכול להסביר לעם כי נביאי השקר פועלים מתוך נסיון אלהי על
מנת שדבריו ישאו יתר כח.

גם אם נקח בחשבון, שנביאי השקר אינם שליחי האל, הרי
הנביאים עצמם כן ראו עצמם שליחי האל, כפי שאומר ב.
אופנהיימר: "המלחמה בין נביאי האמת לשקר התגלעה בתחום אמונת
ישראל בלבד, כאשר שני הצדדים ראו עצמם נציגי אלהי ישראל."1
--------------------------------------------------------
-1אופנהיימר בניימין, מתוך ספר נייגר חלק ב', הוצאת משרד
הבטחון והחברה היהודית העולמית לתנ"ך, ע"מ 210


למרות שנביאי השקר סברו כי הם שליחי האל, דינם היה אחד,
מוות: "והנביא ההוא או חולם החלום ההוא יומת כי דיבר סרה על
ה'...")דברים יג' " ;(6אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי את
אשר לא ציותיו ואשר ידבר בשם אלהים אחרים ומת הנביא ההוא"
)שם יח' .(20 לדעתי, זוהי עוד הוכחה, לכך שנביאי השקר אינם
שליחי נסיון אלוהי, שכן מי שממלא את מצוות ה', לא יהיה דינו
ממוות, אלא להפך: הוא ראוי לשכר.

בכל מקרה מטרת נביאי השקר היא אחת: העמדה בנסיון של העם
לראות, הילך העם בדרך אלהים או יסטה וילך בדרכי השקר של
נביאי השקר.

לאחר שבדקנו את מטרת הופעתם של נביאי השקר, נעבור לשאלת
האפיון של נביאי השקר, למרות הבעיתיות שבאה עקב מחסור
במקורות מחוץ לתנ"ך, שבו הם מוצגים בצורה מגמתית.
פרק ב'
אפיון נביאי השקר

הנסיון לאפיין את נביאי השקר ניתקל, כאמור, מלכתחילה
בקשיים, כיוון שאין כל מקור שנכתב על ידי נביא שקר, אלא רק
על ידי מתנגדיו. מסביר אופנהיימר: "הנסיון להעריך את נביאי
השקר הערכה אוביקטיבית נתקלת בהעדר מקורות מצידם. תיאור
דמותם כפי שהוא מופיע במקרא הוא מגמתי מפני שהוא נכתב בידי
אויביהם ואילו הם עצמם לא הותירו לנו כל תעודה".1 לכן כאשר
אנו מנסים לעמוד על אפיון הנביאים נותר לנו רק להסתמך על
התנ"ך, שהוא כאמור מגמתי בבואו לתאר נביאי שקר.

על פי מקורות התנ"ך, אלה אפיוני נביאי השקר:
* אנשים המשתכרים: "וגם אלה ביין שגו ובשכר תעו כהן ונביא
שגו בשכר נבלעו מן היין..."יש' כח, ז(, כלומר נביאי השקר
מוצגים כאנשים, אשר נוהגים להשתכר. יתכן שמדובר בנביאי אמת,
אשר הפכו לנביאי שקר בעקבות השיכר, מפני שבפסוק הנ"ל,
ניזכרים נביאים ולא נביאי שקר.

* רודפי בצע: "ראשיה בשחד ישפטו וכהניה במחיר יורו ונביאיה
בכסף יקסמו ועל ה' ישענו לאמר הלא ה' בקרבנו לא תבוא עלינו
רעה")מיכה ג' יא(. כאן מוצגים נביאים, אשר מקבלים תמורה על
נבואתם, כך שנבואתם עשויה להיות מגמתית לטובת משלם הכסף, על
מנת שיבוא שוב לבקש את דבריהם. נביאי השקר לא חוששים לקבל
כסף, מפני שהם חושבים שהיותם שליחי האל מאפשרת להם לחטוא ולא
להענש.
--------------------------------------------------------
-1אופנהיימר בניימין עמ' 209
* שופכי-דם נקי:"מחטאת נביאיה עונות כהניה השפכים בקרבה דם
צדיקים" )איכה ד,יג(. נביאי השקר גם פעלו נגד הצדיקים
אויביהם והיכו בהם. כאן מוצגת תמונה דומה של יחס נביאי השקר
לנביאי האמת, כפי שרואים נביאי האמת את נביאי השקר, כלומר הם
רואים זה בזה אנשים, אשר דינם מוות.

* נואפים: "ובנביאי ירושלם ראיתי שערורה נאוף...כסדם
וישביה כעמרה" )יר' כג,יד(. נביאי השקר מנאפים, ומוצגת כאן
דוגמת סדום ועמרה כדוגמה לערים של חטאים נאף ורוע.

* מנבאים בבעל: "הכהנים לא אמרו איה ה', ותפשי התורה לא
ידעוני, והרועים פשעו בי, והנביאים נבאו בבעל ואחרי לא יועלו
הלכו" )יר' ב,ח'(. כאן, בניגוד לדוגמאות לפני כן, מוצגים
נביאים, אשר הולכים אחרי אלהים אחרים, ולא פועלים בשם אלהי
ישראל.

* מדברים דברי שווא כיון שאין דבר ה' בפיהם: "לא שלחתי
נביאים אלה והם רצו לא דברתי אליהם והם דיברו" )יר' כג,כא'(.
כאן מוצגים נביאי השקר באופן ברור כאנשים שמנבאים בשם ה' אך
לא על דעתו. השל טוען, כי "הסכנה הגדולה ביותר לדת ישראל
היתה זו שהעברים יסגלו לעצמם את פולחן הבעלים".1


--------------------------------------------------------
-1א.י. השל, מתוך השקפת העולם על העולם של התנ"ך )צ. אדר(
עמ' 215
עדות נוספת לכך נמצאת בספר דברים, שם מוצג נביא, המנבא
ללא, שנצטוה ע"י ה': "אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי ואשר
לא צויתיו לדבר ואשר ידבר בשם אלהים אחרים ומת הנביא ההוא."
)דברים יח, כ( נביא כזה ניתן לזהות, אם הדברים, אשר אמר לא
מתקיימים במציאות: "אשר ידבר הנביא בשם ה' ולא יהיה הדבר ולא
יבא הוא הדבר אשר לא דברו ה' בזדון דבר הנביא לא תגור ממנו."
)שם פס' כב(.

אם אכן ניתן לזהות נביא שקר רק לפי קיום נבואתו, הרי שהעם
בישראל נתקל בבעיה, כאשר שני נביאים טוענים לצדדים מנוגדים.
לעם קשה לשפוט לאיזה צד ילך, מכיוון שניתן לקבוע מי הוא נביא
האמת רק לאחר מעשה, באם נבואתו אכן התקימה. לכן כאשר מדבר
נביא השקר, הנסיון לזהותו נתקל בקשיים, ולפעמים לא יפתר
לעולם, למשל, אם הוא חוזה את חזון אחרית הימים, שאמור להתרחש
בזמן ניכר ולא מוגדר, לאחר שניבא.

גם נבואה של נביא אמת לא תמיד מתממשת. בספר יונה אנו עדים
לנביא אמת, יונה, אשר ניבא נבואת אמת, אך נבואה זו לא
התקימה. יונה מנבא את חורבן נינוה: "עוד ארבעים יום ונינוה
נהפכת" )יונה ג, ד'(. כאשר בני נינוה חוזרים בתשובה על מנת
למנוע את האסון, שחזה יונה: "ויאמינו אנשי נינוה בה' ויקראו
צום וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם" )שם ה'( ניחם ה' ולא מקיים
את נבואת יונה: "...וינחם האלהים על הרעה אשר דיבר אליהם
לעשות ולא עשה" )שם י'(.


כאן ניתקל יונה בבעיה, שהרי נבואתו לא תתקיים. כלומר ע"פ
דברים יח' יחשב יונה לנביא שקר, למרות שנישלח ע"י ה', מכיוון
שניבא נבואה, אשר לא תתקים. מובן שיונה אינו נביא שקר על אף
אי קיום נבואתו, אך דוגמה זו ממחישה במיוחד את בעיית זיהויו
של נביא השקר, לפיכך הדוגמה בספר דברים יח' אינה נותנת תשובה
מספקת. גם נבואה של נביא אמת לא תמיד מתממשת.

דוגמה נוספת לאפשרות אי קיום נבואה של נביא אמת ניתנת בספר
ירמיה, בו ניתנת נבואת זעם והרס על יהודה, אך בנבואה זו
מדגיש ירמיה בתום התנבאותו )לאחר שהעם איים להורגו( כי:
"היטבו דרככם ומעלליכם ושמעו בקול ה' אלהיכם וינחם ה' אל
הרעה אשר דיבר אליכם." )ירמיה כו' .(13 כלומר, גם כאן מוצגת
באופן ברור דרך בה מנבא שליח האל, אך נבואתו יכולה לא תתגשם,
ולמרות זאת הוא ישאר נביא אמת.

צמח צמריון1 מביא מס' סיבות לקיום נביאי השקר:
א( יתכן שה' שם דברים בפי נביא השקר, כדי לנסות את העם,
כפי שראינו בפרק הקודם.

ב( יתכן שאדם מנבא טוב לזולתו מתוך ציפייה לתשלום טוב:
"ואכירה והנה לא אלהים שלחו כי הנבואה דבר עלי וטוביה וסנבלט
שכרו. למען שכור הוא למען אירא ואעשה כן וחטאתי והיה להם לשם
רע ויחרפוני" )נחמיה ו' יב-יג(. כאן מוצגת תמונה של נביא,
אשר מקבל תשלום עבור נבואתו, כך שברור כי נבואתו לא תהיה
אוביקטיבית אלא מגמתית.
--------------------------------------------------------
-1צמח צמריון, "כיצד להבחין בין נביאי אמת לשקר", בית
המקרא חוברת )צט(, תשמ"ז, עמ' 335-334
ג( יתכן כי עקב רדיפה אחר פופולריות והצלחה בחברה, יפעל
המתימר להיות נביא כפקיד האהוב על העם, כשוחה עם הזרם המחניף
לעם ומנבא בהתאם לרצונו: "אשר אמרו ולרואים לא תראו ולחוזים
לא תחזו לנו נכחות דברו לנו חלקות חזו מהתלות" )ישעיה ל, (10
הנביאים אשר שואפים להיות פופולארים ואהודים ע"י המלך ואנשי
ממלכתו, יעדיפו לדבר בשבח מעשי המלך על מנת להתחבב עליו ועל
העם.

ד( יתכן שנביאי השקר הם נביאי חצר רשמיים המנבאים לפי רצון
המלכות ובהתאם לצרכים הפוליטיים.

ה( אולם תיתכן גם אפשרות, שנביאי השקר הם פטריוטים
המאמינים באופטימיות בחלומם אשליתם תוך רצון להפיח תקווה
בלבבות.8

אך איך יוכל העם להבחין בין נביאי האמת לנביאי השקר? הרי
גם נביאי השקר נעזרים במטבעות לשון כמו: "כה אמר ה'")ירמיה
כ"ח ב( ו"נאום" )יחזקאל י"ג ו(. ובכן, אפשר לאפיין נבואת שקר
על ידי העמדתה מול נבואת האמת. להלן כמה דוגמאות:

* נבואת האמת מאופיינת ע"י שליחות: "על כל אשר אשלחך תלך"
)ירמיהו א' ז(. בניגוד לנביא השקר, אשר מנבא על דעת עצמו:
"לא שלחתי את הנביאים האלה והם רצו...")ירמיה כ"ג כא(.

* נביא האמת לא יוזם את שליחותו, אלא מבצע את מצוות האל
בלא, שיוכל להזניח את תפקידו, פן יענש: "באמרי לרשע מות תמות
ולא הזהרתו ולא דברת להזהיר רשע מדרכו הרשעה לחיתו הוא הרשע
בעונו ימות ודמו מידך אבקש. ואתה כי הזהרת רשע ולא שב מדרכו
מרשעו ומדרכו הרשעה הוא בעונו ימות ואתה את נפשך הצלת."
)יחזקאל ג' יח-יט(. כלומר, נביא, אשר נאמר לו לנבא לרשע
מוות, ולא עשה זאת ימות במקום הרשע, ואם יעשה זאת, אך הרשע
לא יחזור בתשובה הרי הרשע יומת, ולא הנביא.

* ע"פ הספר קורות עם ישראל: "נביאי האמת הפגינו אי תלות
בחצר המלך. הם שללו עריצות ביקרו קשות תופעות שגרמו למצוקה
כלכלית וחברתית..."1

* נביא אמת לא פועל בשליחות העם או אנשים, אלא בשליחות
האל, וכוחו נובע מהאל. הנביא הוא נציג האל עלי אדמות, הוא
חדור בתודעת היעוד, ולכן הוא לא ירתע לנבא גם בניגוד לרוח
העם, נגד כהנים, מלכים ונביאי שקר. הנביא אמנם פועל ע"י האל,
אך גם למען העם, ולכן יעשה ככל שבכוחו להחזיר את העם בתשובה
ולהושיעו.

--------------------------------------------------------
-1קורות עם ישראל, עורכים ראשיים: ד"ר שלמה שביט, אילנה
שמיר, הוצאת מסדה 1985 עמ' 32

בפרק זה עסקנו בשני סוגי הנביאים במקרא תוך נסיון לאפין
סוג אחד מהם והוא נביא השקר. על אף הדרך המגמתית בה הם
מוצגים בתנ"ך, ניתן לדלות פרטים על דרכי התנהגותם ופעילותם
וכך לצייר קוים לדמותם.

לאחר שאפיינו את נביאי השקר, נוכל לפנות לפרק הבא והוא
העימות החריף, שהתקיים בין נביאי האמת לנביאי לשקר במקרא,
וזאת על פי מודל העימות בין ירמיהו לנביאי השקר, כאפיון של
נביא אחד מול קבוצה של חוטאים, אשר על פי האמונה הישראלית
דינם מוות.

פרק ג'
העימות בין ירמיהו לנביאי השקר

העימות בין ירמיהו לנביאי השקר היוה אחת מהשאלות הקשות
ביותר לעם ישראל בתקופתו. אנו מדברים על תקופה בה לא היה
ברור לעם לאיזה כיוון ללכת, ודילמת הנאמנות לנביא המסוים
ניצבה בכל פעם, שעימות זה התרחש. התשובה לשאלה מי הוא נביא
האמת האמיתי, ניתנת, כפי שראינו בפרק הקודם, ע"פ מימוש
הנבואה בעתיד ככתוב בחוק הנביא, אשר בדברים יח'.1

אך בתקופת המאבק בין ירמיהו לנביאי השקר העם לא ידע איזו
נבואה אכן תתממש, כיוון שהעם אשר חי בהווה לא יכול היה לדעת
איזה נבואה אכן תתגשם בעתיד הלא ידוע, ולכן דרך זו לא פעלה.
רק בסופו של דבר, בסמוך לחורבן, יכול העם לראות מי דיבר אמת,
כפי שאמר ירמיה: "ואיו )ואיה( נביאיכם אשר ניבאו לכם לאמר לא
יבא מלך בבל אליכם ועל הארץ הזאת" )ירמיה ל"ז, יט(. כלומר,
כאן מצהיר ירמיה על ניצחונו בהיותו נביא האמת על סמך
היתממשות נבואתו וכישלונם של נביאי השקר בנבואתם.

אך היכן התחילו הדברים? ובכן, מדובר היה בשלטון כיבוש של
ממלכת בבל. העם ניצב בפני השאלה, האם למרוד או להמשיך להיות
משועבדים למלך בבל. מצד אחד ניצבו מס' נביאי שקר, אשר ניבאו
לעם ניצחון במרד על מלך בבל. מצד שני עמד ירמיה, שקרא לעם לא
למרוד ולהמשיך לעבוד את מלך בבל.

-------------------
-1ראה פרק ב' עמ' 12

עמוס חכם1 מציג בפנינו את חנניה בן עזור כדוגמה למאבק
בין ירמיה לנביאי השקר.
ההתנגשות בינו לבין ירמיה אומר ע. חכם דומה להתנגשות בין
מיכיהו בן ימלה ונביאי השקר. בסיפור זה ניבא צידקיה בן כנענה
למלך אחאב את נצחונו על בן הדד: "ויעש לו צדקיה בן כנענה
קרני ברזל ויאמר כה אמר ה' באלה תנגח את ארם עד כלתם" )מל"א
כ"ב, יא( ובסיפורנו גם חנניה בן עזור משתמש במוצגים סמליים
להמחשת נבואתו.

לאחר, שניבא ניצחון יהודה על מלך בבל: "כה אמר ה' צבאות
אלהי ישראל לאמור: שברתי את על מלך בבל" )ירמיה כח, ב(,
חנניה בן עזור משתמש במוטה, שעל צוארו של ירמיהו להמחשת
דבריו בענין הנצחון על מלך בבל: "ויקח חנניה הנביא את המוטה
מעל צואר ירמיה הנביא וישברהו" )ירמיה כח, י(. חנניה מנסה
להמחיש ע"י שבירת המוטה את שבירת שלטונו של נבוכדנצר מלך בבל
וזאת לאחר שירמיה הטיל ספק בדבריו. לאחר ששבר את המוטה אומר
חנניה לפני כל העם: "ככה אשבר את-על נבכדנצר מלך בבל" )ירמיה
כ"ח, יא(. חנניה ממחיש לעם ע"י שבירת המוטה את הדרך בה ישבר
שלטון נבוכדנצר.


--------------------------------------------------------
-1חכם עמוס, עיונים בספר ירמיהו חלק ב', הוצאת משרד הבטחון
והחברה היהודית העולמית לתנ"ך, עמ' 209
תשובתם של הנביאים גם היא בעלת סגנון דומה של נחייה ונראה,
מי דובר אמת. ירמיה מנסח זאת: "בבא דבר הנביא יודע הנביא אשר
שלחו ה' באמת" )ירמיה כ"ח, ט'(. ומיכיה בן-ימלה מנסח זאת:
"הנך ראה ביום ההוא אשר תבא חדר בחדר להחבה".

עמוס חכם1 מסביר כי: "הקביעה מי הוא נביא האמת ומי הוא
נביא שקר, אינה פשוטה וקלה. יש רמזים, שירמיה הנביא בעצמו
היה לפעמים נבוך בבעיה זאת: "ואמר אהה אדני ה' הנה הנבאים
אמרים להם לא תראו חרב ורעב לא יהיה לכם כי שלום אמת אתן לכם
במקום הזה")ירמיה י"ד, י"ג(.

ועל כך הוא מקבל תשובה מפי ה': "ויאמר ה' אלי שקר הנבאם
נבאים בשמי לא שלחתים ולא צויתים ולא דברתי אליהם חזון שקר
וקסם ואלול ותרמות לבם המה מתנבאים לכם... " )שם, י"ד(".
כלומר, ירמיה עצמו בעת, ששמע את נבואת חנניה בן עזור, לא היה
בטוח בעצמו, אם אכן מנבא הוא שקר, והיה צריך לשם כך את דבר
ה' כדי להשתכנע.

לאחר נבואתו של חנניה בפני כל העם הולך ירמיה לדרכו: "וילך
ירמיה הנביא לדרכו" )ירמיה כ"ח יא(. כלומר חוזר הביתה לבקש
את עזרת ה' להמשך דרכו. האם לא מעידה עצם הליכתו של ירמיה
בלי להשיב לחנניה על ניצחון חנניה? מרטין בובר מסביר: "מדוע
הולך הוא? מן הסתם מפני שלמרות הכל אינו יודע פשר דבר. חנניה

--------------------------------------------------------
-1חכם עמוס, עמ' 210
מדבר כמי שיודע פשר דבר, אבל הוא ירמיה אינו יודע בכל זאת
פשר דבר. אמנם דיבר אליו אלהים לפני שעה. עולם אתה שעה אחרת
היא. והיסטוריה פרושה שאין שעה דומה לחברתה".1 על פי בובר,
ירמיה לא משיב לחנניה, מפני שאינו בטוח בעצמו לגבי דבר האל,
לעומת חנניה, שניצב בוטח ונחרץ ומדבר אל כל העם. באין תשובה
בפיו, פונה ירמיה לה' וזוכה לתשובה: "ויהי דבר ה' אל ירמיה
אחרי שבור חנניה הנביא את המוטה מעל צואר ירמיה הנביא לאמר
הלוך ואמרת אל חנניה לאמר כה אמר ה'. מוטת עץ שברת ועשית
תחתיהן מטות ברזל...")ירמיה כ"ח יב'(. כאן משיב ה' לירמיה,
שחנניה הוא נביא שקר.

יש להדגיש, כי כאן, כאשר נכתבים דברי ה' המפורשים, כפי
שנאמרו לירמיה, ניקרא חנניה בשמו הפרטי בניגוד לדברי סופר
התנ"ך, שכתב: "חנניה בן עזור הנביא אשר מגבעון")ירמיה כח,
א(. כלומר סופר התנ"ך עצמו מגדיר את חנניה כנביא ולעומתו
בדברי ה' הוא מופיע רק בשמו הפרטי, מפני שברור לו )בניגוד
לירמיה( שחנניה אינו נביא אמת. אך לעם )ואולי גם לירמיה( לא
היתה ידיעה, מי הוא נביא האמת. אילו אני הייתי אחד מבני העם
בתקופה זו, איני בטוח שהיתי שומע לירמיה.

לדעתי, בדבריו של חנניה היה מן ההגיון. בני ישראל היו
משועבדים למלך בבל, וחנניה הציב בפניהם את הדרך למרוד במלך
בבל ולהיות עם חופשי. נבואה זו לא רק שהיתה נבואת שלום
וניצחון, אלא שהיה בה רצון להחזיר את העם מעבודת מלך בבל,
עובד האלילים, למדינה עצמאית, שתוכל לעבוד את אלוהי ישראל.

--------------------------------------------------------
-1מ"מ בובר, דרכו של מקרא, הוצאת מוסד ביאליק, עמ' 119
ירמיה לעומת זאת, ניבא לעם המשך שיעבוד למלך בבל, וביקש
מהעם לא למרוד: "אל תשמעו להם עיבדו את מלך בבל וחיו" )ירמיה
כז, יז'(. דבר זה נשמע משונה למדי: כיצד יכול נביא אמת להטיף
לעם לעבוד את מלך בבל ולהגיד זאת במפורש ? נביא אמת צריך
להגיד לעם לעבוד את ה' בלבד, ולא ללכת אחר עמים אחרים.

אך ירמיה לא אמר זאת. הוא ביקש מהעם להמשיך להיות
משועבדים, ולכן אני מתקשה להאמין, שעם ישראל היה מקבל את
דבריו. אישור לדברי ירמיה בדבר המשך עבודת מלך בבל ניתן בפרק
לפני כן, כאשר ה' מכנה את מלך בבל "עבדי", כלומר ה' מצהיר על
זיקה חיובית בינו לבין מלך בבל בהקשר של שליטתו של מלך בבל
בטריטוריות זרות: "ועתה אנכי נתתי את כל הארצות האלה ביד
נבוכדנצר מלך בבל עבדי וגם את חית השדה נתתי לעבדו, ועבדו
אתו כל הגויים ואת בנו ואת בן בנו עד בא-עת ארצו גם הוא,
ועבדו בו גוים רבים ומלכים גדלים" )ירמיה כ"ז ו-ח(. מכאן
ברור, שלא מדובר על המשך עבדות למלך זר, אלא על רצון האל,
אשר תומך גם במלך בבל ובהמשך כיבושיו.

המשך השיעבוד למלך בבל הוא רצון ה', אך כיצד ידע זאת העם?
ובכן בסוף פרק כ"ח אומר ירמיה לחנניה: "...שמע נא חנניה לא
שלחך ה' ואתה הבטחת את העם הזה על השקר לכן כה אמר ה' הנני
משלחך מעל פני האדמה, השנה אתה מת כי סרה דברת על ה'" )ירמיה
כח, טו-טז(. ירמיה בפסוקים אלה מכנה את חנניה נביא שקר,
ומכריז על דינו של חנניה - מוות, כפי שראינו בדברים י"ג.
האישור הברור לדברי ירמיה והוכחה לעם, מי הוא נביא האמת
האמיתי, ניתנת בפסוק האחרון בפרק: "וימת חנניה הנביא בשנה
ההיא בחדש השביעי" )ירמיה כח' יז(. נבואת ירמיה התגשמה. זוהי
ההוכחה הניצחת לצדקתו של ירמיה, ולהיות חנניה נביא שקר.
נעבור ונראה מהי טענתו העקרית של ירמיה הנביא כלפי נביאי
השקר:

בפרק כ"ג מופיעה נבואת אחרית הימים, אך בנבואה זו נוסף על
החזון האופטימי ניתנת נבואת תוכחה נגד הנביאים של תקופת
ירמיה:"שמעתי את אשר אמרו הנביאים הנבאים בשמי שקר לאמר
חלמתי חלמתי. עד מתי היש בלב הנבאים נבאי השקר ונביאי תרמית
לבם. החושבים להשכיח את עמי שמי בחלומותם אשר יספרו איש
לרעהו כאשר שכחו אבותם את שמי בבעל. הנביא אשר אתו החלום,
יספר חלום ואשר דברי אתו ידבר דברי אמת מה לתבן את הבר נאם
ה' הלוא כה דברי כאש נאם ה' וכפטיש יפצץ סלע" )ירמיה כ"ג,
כה-ל'(. כאן מדבר ירמיה )בשם ה'( על נביאים, אשר חולמים חלום
ורואים בו דבר ה', כלומר מדברים בשם ה', אך הם אינם שליחיו.
טענתו היא שדברי ה' אינם סתם חלום, אלא דברים ממשיים וחזקים
"כפטיש יפוצץ סלע"

עמוס חכם מסביר: "נמצא שיש כאן פנייה לנביא, שירגיש בעצמו
אם הוא אומר דברי אמת, נבואה אמיתית או דברי חלומות. מכאן
שאין ירמיה מאשים את הנביאים האלה בזיוף פשוט. הוא אינו אומר
שהם לא ראו שום דבר, שהם בודים דברים מלבם, אלא הוא מאשים
אותם בכך שהם חלמו חלום, חלום של דברים בטלים...".1 מדברי
עמוס חכם עולה, כי ירמיה אינו כועס על הנביאים, הוא רק מבקש
מהם להבין, שאינם שליחי האל, ולכן שלא ינבאו וכך יטעו את
העם.


--------------------------------------------------------
-1עמוס חכם ע"מ 86
דוגמה נוספת של ירמיה )בשם ה'( לכך שהנביאים אינם שליחי ה'
היא: "לא שלחתי את הנביאים והם רצו, לא דברתי אליהם והם
נבאו. ואם עמדו בסודי וישמיעו דברי את עמי וישבום מדרכם הרעה
מרע מעלליהם." )ירמיה כ"ג, כ"א-כ"ב(. מכאן נראה שנביא אמת
צריך לדאוג, שהעם ילך בדרך הנכונה. לכאורה הכל ברור, שהרי
הדרך הנכונה, לפי ירמיה, היא דרך ה', ולכן נביא שקר הוא
נביא, שמסית את העם מדרך הישר. זה מחזיר אותנו שוב אנו אל
השאלה, שנשאלה כבר: מה קורה, כאשר שני הנביאים מטיפים לעבודת
ה', אך אחד אומר למרוד בבבל והשני לעבוד את בבל? ובכן, נראה
שאכן התשובה לכך אינה מובנת מאליה, ולכן הבחנה זו של ירמיה
אינה מספקת.

נמשיך ונראה טענות נוספות של ירמיה, אשר נותן בנימין
אופנהיימר לגבי מנהגיהם המגונים של נביאי השקר: "טענתו
החוזרת ונשנית )של ירמיה( היא שנביאים אלה לא נשלחו ע"י
אלהים והראיה לכך גנוזה לפי דבריו בעצם הליכותיהם: הם
התחייבו בניאוף )כ"ג 14 כ"ט (23 ובתמיכה באנשי זרוע )כ"ג 14
(17 דבריהם נטולי אמת פנימית הם: "מגנבי דברי איש מאת
רעהו")כ"ג " (3לקחים לשונם וינאמו נואם" )שם (31 יש שהוא
מלגלג על יומרתם כי אלהים התגלה להם בחלום. הוא שולל את
החלום כמקור נבואה לגיטימי )כ"ג ,(32 28-25 אשר לתוכן דבריהם
נעדר בהם -לדבריו- יסוד תוכחה שהוא אפיני לנביאי אמת )כ"ג
1  "(22

--------------------------------------------------------
-1 בנימין אופניהיימר, עמ' 97
אופנהיימר מציג כאן ע"י ציטוט של ירמיהו תמונה של נביאי
השקר כאנשים רעים, מושחתים ושיכורים. כאן, כמובן, ניתן לומר,
שזו הדרך המגמתית בה התנ"ך מציג את נביאי השקר, אך עקב היות
התנ"ך כאמור מקור יחיד על נביאי שקר לא ניתן לקבוע איך הם
באמת התנהגו.

ירמיה לא רק התעמת עם נביאי השקר במילוי תפקידו. בפרק כו'
מסופר לנו על עימות חריף בין ירמיה לנביאים וכוהנים, אך יחד
איתם גם ניצב העם עצמו כצד התומך בנביאי השקר. ובכן מדובר
היה בתקופת: "ראשית מלכות יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה"
)ירמיה כו' א'(. תקופה בה נימצא העם במצוקה קשה, כפי שמסביר
גויטיין. "... כי זה דורות לא ראה עם יהודה עת צרה ושעת משבר
כבאותה תק' של תחילת ממלכת יהויקים, שהמליכו פרעה נכה תחת
אחיו יהואחז"6 לא רק שזה עתה נפרד העם ממלכו והארץ עוד
מלאה קינות ואבל על יאשיהו: "ויקונן ירמיה על יאשיהו ויאמרו
כל השרים והשרות בקינותיהן על יאשיהו עד היום ויתנום לחק כל
ישראל והנם כתובים על הקינות" )דברי הימים ב' לה, ;(25
"העונש הכבד של מאה ככר כסף וככר זהב שהטיל המנצח המצרי על
הארץ, הוסיף לחץ כלכלי על ההשפלה המדינית והמבוכה
הפנימית".1

השליחות שנתן ה' לירמיה היא ללכת ולדבר: "על כל הרי יהודה
הבאים להשתחוות בית-ה'" )ירמיה כ"ו ב'(, על מנת להחזירם
בתשובה: "וישובו איש מדרכו הרעה" )שם פס' (3 ואם לא: "ונתתי
את הבית הזה כשלה ואת העיר הזאתה אתן לקללה לכל גויי הארץ"
)שם פס' ו(.
--------------------------------------------------------
-1ש. גויטיין, עיונים במקרא, הוצאת יבנה תל-אביב, ע"מ 130
ירמיה קורא לעם לחזור בתשובה ואומר, שאם לא ישובו מדרכם
הרעה הוא יחריב את בית המקדש ואת הארץ הוא יתן ביד הגויים
להרסה. לאחר שאמר זאת ירמיה לעם, תפסו אותו הכהנים והנביאים
וכל העם, ואמרו לו: "מות תמות. מדוע נבית בשם-ה' לאמר כשלה
יהיה הבית הזה והעיר הזאת תחרב מאין יושב?". כלומר לאחר
שניבא ירמיה נבואת הרס וחורבן, לא מכיר העם בחטאו ולא חוזר
בתשובה, אלא תופס את ירמיה ומאיים להוציאו להורג. ובכן, יתכן
שהעם האמין בדברי ירמיה והכירו בחטאיהם, אך לא יכלו לקבל את
דבריו החריפים ועוד בבית-המקדש הקדוש.

דוגמה נוספת למקרה שכזה, ניתנת בפרק מ"ב, כאשר העם שואל
בעצת ירמיה, האם לרדת למצרים או לא. כאשר ירמיה משיב, כי הוא
יתפלל לה' לשאול בעצתו הם משיבים לו: "אם טוב ואם רע בקול ה'
אלהינו אשר אנו שלחים אתך אליו נשמע למען אשר ייטב לנו כי
נשמע בקול ה' אלהינו" )ירמיה מ"ב ו'(. כאן ניתן להסיק כי העם
מכיר בירמיה כנביא אמת וכשליח ה'. אולם, כאשר ירמיה מחזיר
להם את תשובת ה', האומרת להם לא לרדת למצרים, משנה העם לפתע
את עורו ורואה בו נביא שקר, אשר לא נשלח ע"י ה': "ויאמר
עזריה בן הושעיה ויוחנן בן קרח וכל האנשים הזדים אמרים אל
ירמיה שקר אתה מדבר לא שלחך ה' אלהינו לאמר לא תבאו מצרים
לגור שם" )ירמיה מג, ב'(.

כפי שראינו בשתי הדוגמאות העם מוכן להכיר בירמיה כנביא אמת
וכשליח ה' כל עוד זה מתאים להם אך ברגע, שהוא מתחיל לנבא
נגדם רואים בו נביא שקר. ירמיה מביא את הדברים לפי מצוות ה'
אך העם, לשמע דברי תוכחה, טוען כי ירמיה אינו שליח ה' אלא
נביא שקר וכאן למעשה נוצר מרכז העימות בין שני הצדדים.

העימות בין ירמיה לנביאי השקר הוא למעשה סיפור בעל תבנית
מתאימה וחוזרת בין שני צדדים, שרבים על אמונת העם והמדיניות,
שבה העם צריך לנקוט. בספר ירמיה מוצג ירמיה כאיש "הטוב", אשר
הולך בדרך ה' מול נביאי השקר, הלא הם האנשים "הרעים" והרבים
יותר מירמיה, שניצב יחיד במערכה. בתווך תמיד ניצב העם, שתוהה
לאן ללכת, ולרוב בוחר בדרך הלא נכונה. מעל כולם יושב האל,
שמנסה שוב ושוב להוליך את העם בעזרתו של ירמיה אל הדרך
הנכונה.

זוהי התבנית הקבועה בספר ירמיה, שלפיה מתקיים העימות, כאשר
הסוף ידוע לכולנו, והוא ההגליה של העם מחוץ לאדמת ישראל,
החרבת יהודה ובית המקדש כעונש מאלוהים. מאבקי הכוחות
המתמידים בין שני הצדדים על אמונת העם מגיעים לקיצם עם בוא
הגלות. יתכן שכך למעשה מסתמן נצחון לנביאי השקר על נביאי
האמת. הרצון של נביאי האמת להצליח במשימתם ולהחזיר את העם
לדרך הנכונה נכשלה. העם המשיך לחטוא ונביאי השקר המשיכו
להחטיא עד שהגלה אותם ה' מהארץ.
סיכום

עבודה זו, "נביאי השקר", עסקה בשלושה מישורים עיקריים:
א( נבואת השקר כנסיון.
ב( אפיון נביאי השקר ופועלם.
ג( העימות בין ירמיה לנביאי השקר.

בפרקים אלה ניסיתי להקיף את נושא נבואת השקר בישראל תוך
הצגת הנקודות הבאות:

* מי הוא נביא שקר - בצורה הפשוטה ביותר: נביא שקר הוא
אדם, אשר מנבא בשם האל מבלי, שנשלח על ידו או נביא, שמנבא
נגד האל ולטבת אלהים אחרים. האל אינו מבדיל בין שני הנביאים.
דין שניהם הוא אחד - מוות.

* כיצד יכול העם לדעת מי הוא נביא שקר - יש לכך מס' דרכים.
הדרך הפשוטה ביותר היא לראות, אם דברי הנביא יתקיימו כפי
שמציע לנו חוק הנביא. דרך זו אולי פשוטה, אך יחד עם זאת
בעיתית. כאשר שני נביאים קוראים לעם ללכת בדרכים שונות, לא
יוכל העם לדעת לאיזו דרך לפנות עד, שיתקימו דברי אחד
הנביאים. יתכן שרק בדיעבד ידע העם, שהלך בדרך הלא נכונה.

* כיצד נראה נביא שקר - הדרך בה מוצג נביא השקר בתנ"ך,
כאמור, היא מגמתית, אך התנ"ך כמקור יחיד רואה בנביא השקר אדם
מושחת, נוטה לשיכרות, נואף ומתעלל בצדיקים )אדם "רע" באופן
כללי(.


* האם נביאי השקר הם אכן נסיון אלוהי - התשובה לכך היא
בהחלט כן! ה' רואה בנביא השקר נסיון לעם ישראל בו נבחן העם,
באיזה דרך ילך, אך יש להדגיש, כי הוא אינו שולח את נביאי
השקר ולא שם דברים בפיהם, אלא אפשר להם לעלות מתוך העם
ומקווה, שהעם יורידם מתוכו מיד.

* כיצד מומש העימות בין ירמיה לנביאי השקר. - כפי שראינו
בפרק השלישי, ירמיה רואה בנביאים אלה גורמים חוטאים, אך הרבה
יותר מכך מחטיאים. למרות שה' קובע את דין הנביאים למוות,
ירמיה לא מנסה להרוג את נביאי השקר בעצמו )כמו אליהו(, אלא
הוא משאיר את גזר דין המוות לה', כפי שנזכר בפרשת חנניה בן
עזור )ראה: ירמיה כח' יז(. הוא בוחר להילחם בנביאי השקר
בלשונו תוך שהוא מטיף לעם להוקיע את נביאים אלה מתוכו.

לנביאי השקר היו אותות, שהעם סבר, כי הם מאלוהים )ראה
דברים יג'(, הם הוכיחו את דבריהם ופעלו בצורה משכנעת, כך
שנראה לעם כאילו ה' עצמו שלח את הנביאים הללו. אינני סבור,
כי עם ישראל היה מסוגל להתמודד עם מבחן קשה שכזה בזיהוי מי
הוא נביא אמת ומי נביא שקר. קשה לי להבין מדוע בחר האל לנסות
את העם בעוד הוא יודע, כי העם יכשל במבחן נאמנות זה. תשובה
ברורה וחד משמעית לשאלות אלה, לא מצאתי.

הפתרון הנראה לי ביותר הוא, שה' על אף ידיעתו, כי העם יכשל
במבחן נביאי השקר, נותן לו את האפשרות להגיע, ולעמוד בפני
המבחן. עקרון זה הוא: "הכל צפוי והרשות נתונה" )פרקי אבות ג'
טו(. למרות שהעתיד ברור לה', הוא מאפשר לאדם לבחור ולשנות את
גורלו. האדם - בהתאם לבחירתו, מקבל שכר או עונש.
עוד פרטים על העבודה\ סיכום :
שולח: נאור
מתאים לכיתה:
מקצוע: תנ"ך
אם אהבתם את העבודה\סיכום תנו לו לייק ושתפו


:עוד עבודות וסיכומים באותו מקצוע שבחרתם , תוכלו לקחת השראה ושורות לכתיבה גם מהן
רבנו גרשום
רבנו גרשום
עבודה בתנ"ך שמשון השופט
עבודה בתנ
מלכים א' פרק י"א
מלכים א' פרק י
מלכים ב' פרק ב' – עליית אליהו בסערה לשמים
מלכים ב' פרק ב' – עליית אליהו בסערה לשמים
מלכים א' פרק י"ב – פילוג הממלכה
מלכים א' פרק י
חזון העצמות היבשות - יחזקאל ל"ז
חזון העצמות היבשות - יחזקאל ל
שירת דבורה - סיכום ופירוש
שירת דבורה - סיכום ופירוש
עבודה להגשה בתנך - במדבר פרק כ'
עבודה להגשה בתנך - במדבר פרק כ'
עבודה על שאול המלך
עבודה על שאול המלך
מלכים ב פרק ה' – המשך עלילות אלישע : צרעת נעמן
מלכים ב פרק ה' – המשך עלילות אלישע : צרעת נעמן

** שימו לב אנו נגד העתקת עבודות , מאגר העבודות הוא בשביל לראות עבודות אחרות לרפרנס ואולי לקחת מעט מידע פה ושם אבל אסור להעתיק עבודה שלמה**
כמו כן העבודות נשלחות על ידי הגולשים ואין לנו אפשרות לבדוק את אמינותן של כל העבודות לכן מומלץ לבחון את אמיתות המידע במקורות נוספים באינטרנט
מקווים שהפינה מאגר העבודות וגם סיכומים עזרו לכם להתכונן למבחנים להתכונן לבגרות או לחסוך כסף של מורה פרטי או מורים פרטיים במקצועות השונים , בהצלחה בלימודים

עוד קטגוריות של עבודות מוכנות וסיכומים שאולי תרצו לראות
עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות מוכנות בספורט | עבודות בגיאוגרפיה
© כל הזכויות שמורות יויו אתר משחקים ופנאי לילדים ונוער 2020

תפריט טקסט : משחקים | בדיחות | משחקי בנות | דפי צביעה | 250 | ארץ עיר אונליין | פאזלים | דפי צביעה אונליין | חידות | תמונות מגניבות | רקעים | תנ"ך אונליין |
משחקים לאייפון | יויופדיה | הכנה לכיתה א | מאגר הידע | תשבצים | תשובות לארץ עיר | חיפוש בתנ"ך | מאגר שמות | אשליות אופטיות | כלים שימושיים |
משחקים אונליין | שאלונים | מדריכים | ברכות בעברית | משחקים חינם | אתרים לילדים | משחקים יפים | משחקים חדשים | טריוויה | איש תלוי | תפזורות |
פתרונות לתשבצים | משחק באבלס | היומן של יויו | תאריכים מיוחדים | חרוזים למילים | מילון עברי אנגלי | משפטים | תמונות מצחיקות | יצירה לילדים | תקנון